Työelämän kehittäminen | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Pro+
 • Pro-kassa
 • Muut Pron verkkopalvelut

Yhdenvertaisuuden tulee toteutua lainsäädäntöä uudistaessa

STTK pyysi liittojensa kommentteja STM:n Monimuotoiset perheet -työryhmän loppuraporttiin. Pron lausunto toimitettiin 20.11.2015 määräaikaan mennessä. 

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Lainsäädäntö tulee uudistaa siten, että se varmistaa yhdenvertaisuuden toteutumisen kaikkien lasten ja vanhempien perheissä, riippumatta esimerkiksi lapsen perheessä olevien vanhempien määrästä, sukupuolista tai siitä, missä vanhempi asuu.
 • Ammattiliitto Pro kannattaa tehtyjä esityksiä säännösten korjaamiseksi.
 • Lisäksi perheissä, jossa lapsella on enemmän kuin kaksi vanhempaa, heille kaikille tulee myöntää oikeus isyysrahaan. 

Lue lisää:

Lausunto Monimuotoiset perheet -työryhmän loppuraporttiin

 

Vuosilomien siirto-oikeus koettu positiivisena asiana 

Eduskunta edellytti edellisen vuosilomalain uudistuksen yhteydessä, että hallitus seuraa vuosiloman siirtämisen karenssisäännön vaikutuksia ja laatii asiasta selvityksen tämän vuoden loppuun mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö ei vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista johtuen ole laatinut perusteellista selvitystä. Ministeriö on pyytänyt kommentteja. Ammattiliitto Pro on vastannut määräaikaan 11.11.2015 mennessä ministeriölle.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Vuosilomien siirto-oikeus on aiheuttanut jonkin verran kyselyjä liiton neuvontapalveluihin, koska säännös on uusi. 
 • Siirto-oikeus on koettu positiivisena uudistuksena eikä suuria ongelmia ole ilmennyt. 
 • Arvioiden taustalla olevat laskelmat perustuvat tilastoihin, jotka ovat ristiriidassa keskenään.
 • Yksityisellä sektorilla ei Pron käsityksen mukaan tilastoida riittävällä tarkkuudella lyhyitä (1-3 päivän) poissaoloja. Juuri lyhyet poissaolot ovat sellaisia, joihin lakimuutoksella on ollut vaikutusta. 
 • Sairausajan mahdollisesta kasvusta ei sinällään voida päätellä suoraan, että se kokonaisuudessaan johtuisi juuri vuosilomalakiin tulleesta siirto-oikeudesta.

Lue lisää: 

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle vuosilomalain siirto-oikeuden karenssisäädöksen poistamisen vaikutuksista

 

Valvontatyössä kiinnitettävä huomiota potentiaalisiin ongelmakohtiin ja henkiseen työsuojeluun

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen valvoman rakentamisen ja rakennusteollisuuden toimialan yleiskuvausta päivitetään. Työmarkkinajärjestöjen lausuntoja on pyydetty toimialan tulevaisuudesta ja työsuojelun kehityksestä 22. toukokuuta mennessä.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Harmaan talouden torjunnassa on saavutettu merkittäviä edistysaskelia ja harmaan talouden torjunta on otettu vakavasti rakennusalan järjestäytyneissä yrityksissä.
 • Työturvallisuuden osalta on jo pitkään tehty menestyksellistä ja järjestel­mäl­listä työtä, etenkin järjestäytyneessä kentässä.
 • Tulevaa valvontaa suunnitellessa otettavan huomioon entistä enemmän myös henkinen työsuojelu.
 • Valvontatyön suorittamista suunnattava neuvovaan ja keskustelevaan suuntaan.
 • Valvontatoimintaa entistä enemmän suuntaamaan potentiaalisiin ongelmakohteisiin.

 

Lue lisää:

Näkemykset aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen valvoman rakentamisen ja rakennusteollisuuden toimialan yleiskuvauksen päivitykseen 

 

Vaarallisten kemikaalien käsittely, varastoinnin valvonta ja turvallisuusvaatimukset 

TEM on pyytänyt STTK:lta lausuntoa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta sekä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annettujen asetusten muuttamisesta. STTK on ohjannut lausuntopyynnön liitoille. Pro on lausunut STTK:lle  20.2.2015.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • On positiivinen asia, että asetusten muutosehdotuksissa on ensisijaisesti keskitytty Seveso III -direktiivin aiheuttamiin muutostarpeisiin.
 • Niin sanotut kasalliset kemikaaliryhmät tulee säilyttää niiden kemikaalien osalta, jotka eivät sisälly CLP-luokituksiin.

Lue lisää:

Lausunto vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta sekä teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimusten muuttamisesta

 

Asbestipurkutyöluparekisteri parantaa valvontaa

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa on käsiteltävänä mietintöä varten hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (HE 323/2014 vp).  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt STTK:lta kirjallista lausuntoa asiasta ja STTK on pyytänyt Ammattiliitto Prolta lausuntoa 5.1.2015 mennessä.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Lakiehdo­tus on onnistunut ja parantaa tavoitteensa mukaisesti asbestityön turvallisuutta.
 • Asbestipurkutyöluvista muodostettava valtakunnallinen rekisteri parantaa viran­omaisten valvontamahdollisuuksia, myös työntilaajien mahdollisuutta varmistua, että asbestipurkutyötä tekemässä ovat pätevät tekijät.
 • Tällä hetkellä sama koulutus on käytössä sekä purkutyötä suorittavilla työntekijöillä, että purkutyötä johtavilla työnjohtajilla. Työnjohtajien koulutusvaatimuksia ei ole syytä tästä ankaroittaa, mutta tulevaisuudessa teknisten tutkintojen lisäopin­noiksi asbestipurkutöiden johtamiseen tähtäävät opinnot on syytä hyväk­syä.
 • Kahden vuoden siirtymäaika aikaisempien määräyksien mukaisten purku­pätevyyksien haltijoille on kohtalaisen ankara, mutta perusteltu asbestipurun vaaral­lisuuden huomioon ottaen.
 • Asbestityöstä voidaan säätää myös laajemmalle ulottuvassa lainsää­dän­nössä.

Lue lisää:

Lausunto asbestipurkutyöstä

 

Kotihoidontuen uudistuksessa tulee huomioida perheiden moninaisuus

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt STTK:lta lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi lastenhoidon tuista. STTK pyytää liittojensa kommentteja 29.12.2014 mennessä.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei tule rajata.
 • Kotihoidontuen uudistuksessa tulee huomioida perheiden moninaisuus.
 • Joustavan hoitorahan käytön toteutuminen lain tarkoittamalla tavalla vaatii muutoksen työsopimuslain osittaiseen hoitovapaaseen. 

Lue lisää:

Lausunto lastenhoidon tuista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Velvoitetyöllistettyjen palkkaaminen kunnissa sekä voittoa tavoittelemattomissa yhdistyksissä ja säätiöissä   

STTK on pyytänyt jäsenliittojen kommentteja 11.9.2014 mennessä STM:n ja TEM:n valmistelemaan työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muutosesitykseen.

Pron lausunnon keskeiset viestit:            

 • Pro vastustaa esitettyä lakimuutosta, koska se asettaisi työtä tekevät palkansaajat eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, kenen palveluksessa he työskentelevät; kunnan vai yksityisen yrityksen.
 • Lakimuutos lisäisi valtion kustannuksia, eikä edesauttaisi tosiasiassa pitkäaikaistyöttömien asemaa.
 • Lainsäädännöllä ei tule mahdollistaa tilannetta, jossa työtä teetetään valtion kustantamalla työvoimalla samaan aikaan, kun työnantajan vakituista työvoimaa irtisanotaan tai lomautetaan.
 • Menettely mahdollistaa ja houkuttaa irtisanomis- ja lomautusoikeuden väärinkäyttöön ja vaikuttaa haitallisesti työmarkkinoiden toimivuuteen.
 • Erityisesti lomautettujen osalta muutos on epäoikeudenmukainen: jos työnantajalle tulee työtä tarjolle, työllistämistoimenpiteen kohteena on oltava aina ensisijassa työsuhteessa jo oleva lomautettu henkilö eikä velvoitetyöllistetty.
 • Jos lainsäädäntömuutokseen päädytään, tulee lain olla määräaikainen ja rajoittua vain kuntatyönantajiin, eikä voittoa tavoittelemattomiin säätiöihin tai yhdistyksiin.

Lue lisää:

Lausunto TSL 13L 6§ muuttamisesta

 

Asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittaminen

Ammattiliitto Pron lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön  teettämästä selvityksestä asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Pro pitää ehdotusta, jonka mukaan tiedonvaihdon parantamiseksi olisi selvitettävä kansalliseen lainsäädäntöön tehtäviä muutoksia, erittäin hyvänä ja tarpeellisena.
 • Pro puoltaa kattavien tietojen välittämistä sinänsä, jotta kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien taloudellinen tasapaino säilyisi, eikä sosiaaliturvashoppailu EU:n alueella lisääntyisi johtaen pahimmillaan kansallisten järjestelmien luhistumiseen.
 • Hallinnollisesti raskaita sosiaaliturvajärjestelmiä tulee kehittää järkevimmiksi.
 • Kansallisella ja EU-tasolla tulisi pyrkiä tietojen vaihdon koordinointiin ja ennen kaikkea yhtenäistämään perheyksikön määritelmää EU-tasolla.
 • Työttömyysturvalainsäädäntöä koskevassa kansallisessa lainvalmistelu- ja EU-säännösten yhteensovitustyössä olisi ennen kaikkea asetettava painoarvoa huolelliselle tosiasioihin perustuville vaikutusten arvioinneille.
 • Pro suhtautuu myönteisesti työn perusteella määräytyvään asumisperusteiseen sosiaaliturvaan.
 • Ammattiliitto Pro pitää selvityksen ehdotuksia ja tavoitteita oikeansuuntaisina.

Lue lisää:

Lausunto STM:n teettämästä selvityksestä asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta 

 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttaminen

Ammattiliitto Pron lausunto ehdotukseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Ammattiliitto Pron kannattaa esitystä, jossa ehdotetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamista. Lakiin ehdotettavat muutokset johtuvat uudesta vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun Seveso III –direktiivin voimaansaattamisesta.
 • Esityksessä ehdotetaan räjähteitä koskevien säännöksien tarkentamista. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset räjähteiden valmistuksesta siirrettävällä laitteistolla, tilapäisestä varastoinnista sekä tehostealan toiminnanharjoittajan velvollisuuksista. Lisäksi ehdotetaan tarkennuksia kaupan yhteydessä tapahtuvan varastoinnin säännöksiin.                            

Lue lisää: Lausunto ehdotukseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää tulee vahvistaa

Ammattiliitto Pron lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c §:n muuttamisesta 

Pron lausunnon keskeiset viestit: 

 • Ihmiskaupan uhrien asema tulee turvata siten kun Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaista toimintaa koskeva yleissopimus edellyttää. 
 • Sääntelyä tulee soveltaa jatkossa kaikkiin Suomessa oleskeleviin ihmiskaupan uhreihin kansalaisuudesta riippumatta. 
 • Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmällä tulee olla riittävät resurssit.
 • Ensivaiheen tunnistustyötä tekevien tahojen määrän tulee olla laaja.
 • Auttamisjärjestelmään ottamisen kynnyksen tulee olla riittävän matalalla.
 • Kaikilla epäilyillä ihmiskaupan uhreilla tulee olla mahdollisuus toipumisaikaan, jolloin henkilö voi toipua hyväksikäytöstä ja harkita yhteistyötä viranomaisten kanssa.
 • Uhri tulee voida tunnistaa virallisesti myös tilanteessa, jossa syytettä ei voida nostaa, tai henkilö on joutunut ihmiskaupan uhriksi ulkomailla.
 • Kuntien sosiaali- ja terveysviranomaisille tarjotaan ohjeistusta ihmiskaupasta ja auttamisen kehittämisestä uhrien yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi.
 • Ihmiskaupparikosten tutkintaa tulee tehostaa.

Lue lisää:

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain  muuttamisesta

 

Yhdenvertaisuuslain suhdetta muuhun lainsäädäntöön tulee selkeyttää

Ammattiliitto Pron lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Pron lausunnon keskeiset viestit:

Yhdenvertaisuuslaki

 • Määräystä yhdenvertaisuuslain suhteesta muuhun lainsäädäntöön tulee selkeyttää.
 • Yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisestä työpaikalla yhteistyössä, suunnitelmasta tiedottamisesta sekä suunnitelman päivittämisestä on määrättävä tarkemmin.
 • Erilaisen kohtelun oikeuttamisperustelujen tulee koskea yhdenmukaisesti kaikkia syrjintäperusteita.
 • Työnantajan tulee pyynnöstä antaa selvitys sille, joka katsoo tulleensa syrjityksi.
 • Yhdenvertaisuuslain mukaisen hyvityksen tulee olla itsenäinen ja muusta lainsäädännöstä erillinen veroton korvaus.
 • Syrjinnän ja vastatoimien kiellon vastaisten työnantajan yksipuolisesti päättämien tai tarjoamien etuuksien ehtojen tulee olla mitättömiä.

Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta

 • Lain tarkoituksena tulee olla myös edistää sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvää tasa-arvoa.
 • Tasa-arvosuunnitteluvelvoite tulee ulottaa myös varhaiskasvatukseen.
 • Tasa-arvosuunnitelma tulee laatia työpaikalla myös jatkossa vuosittain.
 • Henkilöstön edustajien osallistuminen tasa-arvosuunnitteluun ja palkkakartoitukseen on turvattava ja heille on annettava koko henkilsötön palkkatiedot käyttöönsä kartoitusta laadittaessa.
 • Palkkakartoitus on tehtävä eri palkanosien osalta erikseen.

Lue lisää:

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei tule rajata

Ammattiliitto Pron lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta sekä varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esitykseen

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei tule rajata.
 • Varhaiskasvatuslain tavoitteissa tulee selkeämmin taata lapsille oikeus sukupuolten väliseen tasa-arvoon sekä huomioida perheiden monimuotoisuus.
 • Tasa-arvon edistämisestä varhaiskasvatuslaissa tulee määrätä yksityiskohtaisemmin omassa pykälässään.

Lue lisää:

Lausunto lasten päivähoidosta sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettujen lakien muuttamiseen sekä varhaiskasvatuslain uudistamiseen

 

Tasa-arvolakia on uudistettava samapalkkaisuuden edistämiseksi

Ammattiliitto Pron lausunto YK:n Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toimeenpanon 20-vuotisarviointia varten.

Ulkoasiainministeriö on pyytänyt STTK:lta kommentteja Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toimeenpanon 20-vuotisarviointia varten. STTK on pyytänyt liittojensa kommentteja.

Pron lausunnon keskeiset viestit: 

 • Samapalkkaisuuden edistämiseksi tasa-arvolakia on uudistettava. Erityistä huomiota on kiinnitettävä palkkakartoitusten tehostamiseen sekä luottamusmiesten osallistumis- ja tiedonsaantioikeuksien parantamiseen.
 • Kolmikantaista samapalkkaisuusohjelmaa tulee jatkaa tehostetummin.
 • Sukupuolten välisen segregaation purkaminen tulee aloittaa mahdollisimman varhain.
 • Sukupuoli- ja tasa-arvotietoinen hoito, kasvatus ja opetus tulee vakiinnuttaa käytännöksi varhaiskasvatuksesta lähtien.
 • Jotta hoivavastuu saadaan tasaisemmin jaettua, tulee perhevapaa- ja hoitovapaajärjestelmät uudistaa. Vanhempainvapaassa tulee siirtyä 6+6+6 malliin.
 • Miehiä on kannustettava käyttämään enemmän perhevapaita mm. heille kiintiöidyillä omilla vapaaosuuksilla.
 • Nykyistä päivähoitojärjestelmää tulee kehittää vastaamaan perheen ja työn yhteensovittamisen tarpeita entistä paremmin. Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei tule rajata.
 • Naisten moninaisuus on otettava huomioon. Sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojaa on parannettava tasa-arvolain uudistamisen yhteydessä ja yhdenvertaisuuslakia on uudistettava tavalla, joka turvaa yhdenvertaisuuden syrjintäperusteesta riippumatta.
 • Perheisiin kohdistuvat uudistukset tulee toteuttaa siten, että varmistetaan yhdenvertaisuuden toteutuminen kaikkien lasten ja vanhempien perheissä, riippumatta vanhempien sukupuolista tai siitä, missä vanhempi asuu.
 • Naisten osuutta vallankäytössä ja päätöksenteossa tulee vahvistaa.

Lue lisää:

Lausunto YK:n Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toimeenpanon 20-vuotisarviointia varten