Pron luottamushenkilökoulutukset | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Luottamushenkilöiden koulutukset

Luottamushenkilöillä on oikeus osallistua yhteistoimintasopimusten perusteella työajallaan Ammattiliitto Pron järjestämiin koulutuksiin. Työnantaja maksaa koulutukseen osallistumisen ajalta palkkaa. Koulutukseen osallistumisesta on sovittava etukäteen työnantajan kanssa.

Tältä sivustolta löydät kattavasti vuoden 2017 perus-, asiantuntija- ja erityiskoulutukset kohderyhmittäin. Lisätietoa koulutuksista ja ilmoittautumisista Proplussassa.

Peruskoulutus

Luottamushenkilöiden peruskoulutuksessa käsitellään luottamushenkilön tehtäviä, vastuita ja toimintaverkostoja. Luottamusmies: ilmoittaudu heti molempiin jaksoihin.

Luottamushenkilöiden peruskoulutus 1. jakso (3 pv)

Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille: Koulutuksen tavoitteena on, että luottamushenkilö ymmärtää rooliinsa liittyvät tehtävät ja vastuut sekä hahmottaa toimintaverkostonsa. Luottamushenkilö tietää työntekijän oikeudet, velvollisuudet ja niiden perusteet sekä osaa soveltaa edunvalvonnan työvälineitä.

Useita toteutuksia eri paikkakunnilla. Löydä omasi ja ilmoittaudu Proplussassa.
 

Luottamusmiesten peruskoulutus 2. jakso (3 pv)

Luottamusmiehille, ilmoittaudu heti molempiin jaksoihin: Luottamusmiesten peruskoulutuksen jatko-osan tavoitteena on täsmentää luottamusmiehen roolia edunvalvojana ja työyhteisön kehittäjänä. Luottamusmies ymmärtää tehtäväänsä liittyvät toiminnan raamit. Koulutuksessa saadaan valmiuksia toimia neuvottelijana työpaikan erilaisissa tilanteissa.

Useita toteutuksia eri paikkakunnilla. Löydä omasi ja ilmoittaudu Proplussassa.

 

 

Asiantuntijakoulutus luottamusmiehille

Koulutukset laajentavat ja täydentävät peruskoulutuksessa saatua tietoa ja tarjoavat välineitä osaamisen soveltamiseen käytännön tilanteissa. Asiantuntijakoulutusten tavoitteena on pitää luottamusmies ajan tasalla ja tukea häntä tehtävässään.

Sosiaaliturva (3 pv)

Luottamusmiehille: Koulutuksen tavoitteena on, että luottamusmies ymmärtää suomalaisen työelämän sosiaaliturvaan kuuluvia asioita. Koulutuksessa käsitellään sairaus- ja tapaturmavakuutusta, perhe-, opinto- ja vuorotteluvapaata sekä työttömyysturvaa ja eläkkeitä.

Useita toteutuksia Kirkkonummella. Löydä omasi ja ilmoittaudu Proplussassa
 

Työehtojen sääntely, palkkaus ja palkitseminen (3 pv)

Luottamusmiehille: Koulutuksen tavoitteena on, että luottamusmies laajentaa osaamistaan työehtojen sääntelystä ja säännösten tulkinnasta. Hän ymmärtää paikallisen sopimisen merkityksen ja osaa neuvotella jäsenten edunvalvontaa koskevista asioista. Lisäksi hän ymmärtää työehtosopimuksen mukaisen palkanmuodostuksen ja palkitsemisen eri muodot. Luottamusmiehellä on käsitys erilaisista työaikajärjestelmistä ja epätyypillisistä työajoista.

Useita toteutuksia Kirkkonummella. Löydä omasi ja ilmoittaudu Proplussassa
 

Viestintä ja vuorovaikutus (3 pv)

Luottamusmiehille: Koulutuksen tavoitteena on, että luottamusmies ymmärtää mitä on edunvalvontaviestintä ja miten hän toimii viestijänä työpaikalla ja osana liiton viestintää. Koulutuksen aikana tehdään puhe-, esiintymis- ja kirjoitusharjoituksia.

Useita toteutuksia Kirkkonummella. Löydä omasi ja ilmoittaudu Proplussassa
 

Työlait (3 pv)

Luottamusmiehille: Koulutuksen tavoitteena on syventää luottamusmiehen työsopimuslain tuntemusta ja sen merkitystä. Aiheina ovat mm. liikkeenluovutus, työsuhteen päättymisen perusteet ja yhteistoimintalaki irtisanomisissa ja lomautuksissa. Aiheita käsitellään esimerkkitapausten ja oikeustapausten kautta.

Useita toteutuksia Kirkkonummella. Löydä omasi ja ilmoittaudu Proplussassa
 

Luottamusmiesten asiantuntijakoulutus (2 pv)

Luottamusmiehille: Koulutuksen tavoitteena on täydentää luottamushenkilöiden peruskoulutuksessa käsiteltyjä asioita. Koulutus antaa osallistujille valmiuksia käydä työpaikoilla keskustelua ajankohtaisista työmarkkina-asioista. Koulutuksessa paneudutaan myös luottamusmiehen omaan jaksamiseen tehtävässään.

Vuoden 2017 sisältö painottuu muuttuvaan työelämään. Koulutus on suunnattu vähintään 4 vuotta tehtävässään toimineille luottamusmiehille, jotka ovat käyneet peruskoulutuksen (LH 1. ja LM 2. -jaksot).

Useita toteutuksia Kirkkonummella. Löydä omasi ja ilmoittaudu Proplussassa

 

 

Asiantuntijakoulutus työsuojeluvaltuutetuille

Koulutukset täydentävät peruskoulutuksessa saatua tietoa ja tarjoavat välineitä osaamisen soveltamiseen käytännön tilanteissa. Asiantuntijakoulutusten tavoitteena on pitää työsuojeluvaltuutettu ajan tasalla ja tukea häntä tehtävässään.

Työsuojeluvaltuutettujen koulutus (3 + 3 pv)

Työsuojeluvaltuutetuille, ilmoittaudu heti molempiin jaksoihin: Koulutuksen tavoitteena on, että työsuojeluvaltuutettu hallitsee työsuojelun perusasiat ja ymmärtää työpaikkatason työsuojeluyhteistyön muodot ja osaa hyödyntää niitä. Työsuojeluvaltuutettu saa välineitä toimia työsuojelun yhteistoiminnassa sekä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäjänä.

Useita toteutuksia Kirkkonummella. Löydä omasi ja ilmoittaudu Proplussassa

 

 

Erityiskoulutus

Koulutukset syventävät perus- ja asiantuntijakoulutuksessa saatua tietoa ja tarjoavat välineitä osaamisen soveltamiseen käytännön tilanteissa.

Luottamushenkilöt työhyvinvoinnin kehittäjänä (2 pv)

Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille: Koulutuksen tavoitteena on lisätä luottamushenkilöiden tietämystä työhyvinvoinnista laajemmin, työpaikoilla käytettävistä menetelmistä ja aktivoida luottamushenkilöitä työpaikan kehittämisessä.

Useita toteutuksia Kirkkonummella. Löydä omasi ja ilmoittaudu Proplussassa

 

Yhteistoiminta yrityksissä (3 pv)

Luottamusmiehille: Koulutuksen tavoitteena on syventää luottamusmiehen osaamista siitä, miten yhteistoimintalakia voi hyödyntää työpaikan erilaisissa neuvotteluprosesseissa. Luottamusmies tietää, mistä asioista yhteistoiminnassa voidaan päättää ja sopia, sekä ymmärtää oman roolinsa yhteistoimintaneuvotteluissa. Koulutuksessa käydään myös läpi yritysten taloudellisia tunnuslukuja sekä niiden tulkintaa.

Useita toteutuksia Kirkkonummella. Löydä omasi ja ilmoittaudu Proplussassa

 

Yritystalous (3 pv)

Luottamusmiehille: Koulutuksen tavoitteena on, että luottamusmies ymmärtää yritystalouden perusteet, osaa laskea yleisimpiä taloudellisia tunnuslukuja ja tulkita yrityksen tilinpäätöstä. Lisäksi tavoitteena on, että luottamusmies saa käsityksen makrotason yritystaloudesta.

Useita toteutuksia Kirkkonummella. Löydä omasi ja ilmoittaudu Proplussassa

 

 

Rakennusalan erikoiskurssit

Rakennusalan erikoiskurssit on tarkoitettu rakennusalan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.

Rakennusalan luottamusmiesten erikoiskurssi (2pv)

Lisätietoja koulutus@proliitto.fi

Rakennusalan työsuojeluvaltuutettujen erikoiskurssi (2 pv)

Lisätietoja koulutus@proliitto.fi
 

Yhteinen koulutus

EK - STTK -koulutustyöryhmän yhteistoimintasopimuksen mukaan yhteiseen koulutukseen osallistumisesta sovitaan paikallisesti. Myös työnantajan edustaja on tervetullut osallistumaan yhteisiin koulutuksiin.

Työhyvinvointikortti-koulutus (1 pv)

Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille: Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat löytävät keinoja edistää työhyvinnoin prosesseja omilla työpaikoillaan sekä ymmärtävät työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyden.
Koulutuksessa käsitellään työhyvinvoinnin säädöksiä, perusteita ja käsitteitä.

Useita toteutuksia eri paikkakunnilla. Löydä omasi ja ilmoittaudu Proplussassa

 

Ammattiliitto Pro toimii TTK:n yhteistyökumppanina ja tarjoaa koulutusta myös yrityksille. Koulutus soveltuu koko henkilöstölle. Lisätietoja koulutuksen sisällöstä koulutus@proliitto.fi.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu (2 pv)

Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille: Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaeista sekä välineitä ja valmiuksia syrjinnän estämiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman avulla.

Useita toteutuksia Kirkkonummella. Löydä omasi ja ilmoittaudu Proplussassa

 

Yhteistoimintasopimuksen ulkopuoliset koulutukset

Henkilöstön hallintoedustus (2 pv)

Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille: Henkilöstöedustajien asema yrityksissä vastuu-, vaikuttamis- ja osallistumisnäkökulmasta. Yritys-, edustus- ja yhteistoimintaa säätelevä normisto, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö ja siitä tulevat valta-, vastuu- ja salassapitokysymykset. Käytännön kokemukset hallintoedustuksesta.

Yksi toteutus Kirkkonummella. Ilmoittaudu Proplussassa

 

Ansaitset enemmän – tasa-arvo arkityössä, kutsukoulutus

Teemoina mm. naisten palkkaus sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen. Lisäksi koulutus tarjoaa mahdollisuuden oman työelämätilanteen arviointiin ja antaa eväitä jaksamiseen.

Lisätietoja koulutus@proliitto.fi

 

Luottamusmiesten selviytymisviikonloppu – voimaantuva ja tiedostava luottamusmies (2 pv) – uusi viikonloppukoulutus syksyllä 2017

Lisätietoja koulutus@proliitto.fi