Paperiteollisuuden ylityökielto ja lakko | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Ylityökielto, päivystäminen ja varallaolo

Ylityökielto tarkoittaa, että kieltäydytään kaikesta säännöllisen työajan ylittävästä työskentelystä. Myös työhön liittyvä matkustaminen on kielletty työajan ulkopuolella.

Liukuvassa työajassa ei saa kerryttää liukumasaldoa.

Ennen ylityökiellon alkua sovitut varallaolot saa suorittaa, mutta varallaolon aikana ei saa työskennellä, mikäli tehtävä työ on lisä- tai ylityötä.

Työajan ulkopuolella tapahtuva puhelinneuvonta ja työhön liittyvät yhteydenotot ovat ylityökiellon piirissä.

Lakonalainen työ

Lakon piirissä ovat kaikki työpaikat, jotka noudattavat paperin toimihenkilösopimusta. Lakko koskee kaikkia sopimuksen soveltamisalan mukaisia töitä.

Työt menevät lakkoon ja kaikkien, jotka tekevät lakonalaista työtä, tulee pidättäytyä työn tekemisestä, riippumatta siitä onko henkilö järjestäytynyt Prohon.

Lakosta ilmoittaminen

Liitto on ilmoittanut lakosta työnantajalle. Työnantaja ei saa kysyä yksittäisen henkilön osallistumisesta lakkoon tai työssäolosta lakon aikana eikä kenenkään pidä vastata tällaiseen kysymykseen.

Lakkorajat

Lakko koskee työehtosopimuksen soveltamisalan mukaisia työtehtäviä. Töitä ei saa siirtää tehtäväksi esimerkiksi ylemmille toimihenkilöille, vuokratyöntekijöille tai alihankintaan.

Lakon ulkopuolella oleva työ

Lakon ulkopuolelle on rajattu ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävä työ (kuten tehdaspalokunta tai yritysten oma työterveyshuolto). Omaisuuden turvaamiseksi liittyvä työ (kuten vartiointi) on lakossa.

Työnantaja voi hakea työlupaa lakon alaiseen työhön Ammattiliitto Pron keskuslakkotoimikunnalta.

Ohje paineastian käytön valvojalle, henkilökohtaisesta valvontavastuusta työnseisauksen ajalle

Työnseisauksen piirissä olevien paineastioiden käytön valvojien tulee ilmoittaa henkilökohtaisesti irtisanoutuvansa määräajaksi käytön valvojan vastuusta. Ilmoitus tehdään oheisella lomakkeella, joka palautetaan allekirjoitettuna työnantajalle sekä Tukesiin Johanna Soppelalle

Mikäli työnantaja on jo ilmoittanut valvontavastuun siirtymisestä Tukesiin, niin irtisanoutumista valvojan vastuusta ei tarvitse tehdä. Työnantajan tehtävänä on järjestää lain edellyttämä valvonta.

» Lisätietoja 

Työmatkat

Ylityökiellon aikana työhön liittyvää matkustamista ei saa tehdä säännöllisen työajan ulkopuolella. Kotimaahan kohdistuvat työmatkat ovat lakon piirissä.

Ulkomaille suuntautuvissa työmatkoissa käytetään aikaprioriteettia. Eli mikäli työmatka alkaa ennen lakkoa, niin henkilö on työssä ulkomailla. Mikäli työmatka alkaa lakon alkamisen jälkeen, niin henkilö on lakossa. Mikäli työmatka päättyy ennen lakon päättymistä, niin henkilö osallistuu työmatkan jälkeen lakkoon.

Henkilökohtainen työturvallisuusvastuu

Jos olet henkilökohtaisesti työturvallisuusvastuussa laitteiden valvojana, niin ilmoita tarvittaessa työnantajalle ja viranomaiselle henkilökohtaisen työturvallisuusvastuun poistumisesta lakon ajaksi. (kuten paineastioiden käytönvalvoja)

Hätätyö

Hätätyö on työtä, johon työnantaja voi määrätä työntekijän ilman työntekijän suostumusta. Työnantaja voi teettää hätätyötä vain, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut tai vakavasti uhkaa aiheuttaa keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tavalla, joka vaarantaa hengen, terveyden tai omaisuuden, eikä työtä voi siirtää myöhemmin suoritettavaksi. Hätätyön teettämisen edellytykset määritellään työaikalain (605/1996) 21 §:ssä.

Lakon kanssa samanaikaiset poissaolot

Vuosiloman ja sairasloman osalta noudatetaan ns. aikaprioriteettiperustetta. Mikäli vuosiloma tai sairausloma alkaa ennen lakkoa, henkilö on lomalla myös lakon alettua. Jos loma päättyy lakon aikana, henkilö jatkaa lakkoa.

  • Mikäli vuosiloma alkaa lakon aikana, loma siirtyy pidettäväksi myöhemmin sovittavaan ajankohtaan ja lakon päätyttyä palataan töihin.
  • Mikäli loma ja lakko alkavat samana päivänä henkilö on lomalla, koska loma alkaa 00.00 ja lakko kello 6.00.

Lomia ei saa sopia lakon ajalle enää lakkoilmoituksen jättämisen jälkeen eikä vuosilomaa voi määrätä alkamaan lakon aikana.

Sairaustapaukset

  • Jos sairaus alkaa ennen lakkoa ja päättyy lakon päättymisen jälkeen, palkka maksetaan koko sairausajalta, mikäli työnantajalla muutoin on velvollisuus maksaa palkkaa koko sairausajalta.
  • Jos sairaus alkaa ennen lakkoa ja päättyy lakon aikana, palkka maksetaan myös niiltä sairausajan päiviltä, jotka osuvat päällekkäin lakon kanssa. Sairasloman päätyttyä toimihenkilö on lakossa.
  • Jos sairaus alkaa lakon aikana, on toimihenkilö lakossa. Sairausajan palkkaa ei makseta lakon ajalle osuvilta sairauspäiviltä. Toisaalta myöskään aika, jolta työantaja on velvollinen maksamaan sairausajan palkka, ei kulu lakon aikana.

Työajan lyhennys eli pekkasvapaat

Lakon aikana pidettäväksi määrätyt työajan lyhennysvapaat eivät kulu lakon aikana. Toimihenkilöllä on oikeus lakon jälkeen saada uudet vapaat, jotka on annettava vapaapäivinä tai paikallisesti sovittaessa ansionmenetyksen korvauksena.

Lakkoavustus

Pro maksaa jäsenilleen lakkoavustuksen, joka on verojen jälkeen 41,50 euroa / työpäivä. Mikäli henkilö liittyy Prohon lakon aikana, niin avustuksen saa liittymispäivästä alkaen. Avustus haetaan sähköisellä lomakkeella lakon jälkeen.

Muiden ammattiliittojen jäsenet hakevat lakkoavustuksen omasta liitostaan.

Jäsen: Lisää yhteystietoihisi henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi

Tiedotamme jäseniämme neuvotteluiden kulusta säännöllisesti. Varmista, että yhteystietosi ovat ajan tasalla, jotta saat tietoa sopimusneuvotteluiden kulusta ja lakonuhasta.

Mahdollisen työtaistelun aikana työnantaja voi hankaloittaa työsähköpostin ja työpuhelimen käyttöä, joten jäsentietoihin kannattaa lisätä myös yksityissähköposti ja puhelinnumero.

Päivitys hoituu kirjautumalla omalla jäsennumerolla proplus.fi > Jäsentietoni. 

Liity jäseneksi tästä 

 

Aiheeseen liittyviä uutisia
» Paperiteollisuudessa aloitetaan työtaistelutoimet: Tuottavuus kasvaa – työehtoihin vaaditaan silti heikennyksiä |  2.1.2018
» Pro katkaisi paperiteollisuuden työehtosopimusneuvottelut | 18.12.2017
» Neuvottelut paperiteollisuuden toimihenkilösopimuksesta käynnistyivät | 13.11.2017
» Paperin tes-neuvottelujen aloitus siirtyy | 10.11.2017 klo 10:59
» Pro aloittaa neuvottelut paperialan toimihenkilösopimuksesta huomenna | 9.11.2017 

Aiemmat jäsenkirjeet
» Ylityökielto paperiteollisuudessa alkaa, ylityötä ei saa tehdä |  2.1.2018
»  Pro katkaisi työehtosopimusneuvottelut |  18.12.2017 
» Työehtosopimusneuvottelut eivät edenneet | 15.12.2017 
» Työehtosopimusneuvottelut polkevat paikallaan | 14.12.2017 
» Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat ensi viikolla | 4.12.2017
» Työehtosopimusneuvottelut jatkuivat | 1.12.2017
» Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat | 23.11.2017 
» Työehtosopimusneuvottelut alkoivat tänään | 13.11.2017