Elinkeinopoliittiset lausunnot | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

16.1.2020

Ammattiliitto PROn lausunto sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudistamiseen
Hankenumero LVM004:00/2019

Olemme lausunnossamme muun muassa esittäneet, että esityksen valmistelu, jonka mukaan valtakunnallisiin tilaajanumeroihin (yritysnumerot) soittaminen saisi maksaa vain matkapuhelin- tai paikallispuhelinmaksun verran, tulisi keskeyttää. Näin suuri toimintamallin muutos lakisääteisesti aiheuttaisi merkittäviä ongelmia koko toimialan tulovirtoihin. Järjestelmä toimii esimerkiksi kuntien puhelinjärjestelmien rahoituslähteenä. Julkisen sektorin toimijoilla ei ole käytettävissään muutoksen vaatimia kymmeniä miljoonia euroja, joten muutos johtaisi puhelinpalveluiden karsimisiin ja satojen henkilöiden irtisanomisiin. Lue lausuntomme kokonaisuudessan täältä.

 

Verottajalle selvitys monikansallisilta yrityksiltä

Ammattiliitto Pron lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi verotusmenettelystä annetun lain siirtohinnoittelua koskevien dokumentointisäännösten muuttamisesta on toimitettu valtiovarainministeriöön 25.1.2016. 

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Pro pitää tärkeänä luonnokseen sisältyvää säännöstä, joka velvoittaa monikansallisia yrityksiä toimittamaan verottajalle maakohtaisen selvityksen, jonka toimittamisen laiminlyönnistä asetettaisiin sakko.
 • Raportointivelvollisuus tulee laajentaa myös suurten yrityskonsernien ulkopuolelle. 
 • Verottajalle kerättyjen tietojen julkaisu tulee mahdollistaa, jotta yritysten yhteiskuntavastuun toteutumista voidaan arvioida paremmin julkisesti.
 • Pro pitää yritysten huolta yrityssalaisuuksien tulemista julkisuuteen aiheettomana, koska tietojen julkaisuun on luotavissa viranomaisille toimiva järjestelmä, joka estää riskit.
 • Maakohtaista raportointia tulee edistää OECD:n BEPS-hankkeen säädösten toimeenpanon rinnalla myös muilla valtion toimenpiteillä.
 • Valtio-omisteisten yhtiöiden maakohtaista raportointia tulee tarkentaa ja ohjeistusta täsmentää.

Lue lisää: 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi verotusmenettelystä annetun lain siirtohinnoittelua koskevien dokumentointisäännösten muuttamisesta 

 

Työsopimuslain muutos sotii työntekijän oikeuksia vastaan

Pro antoi lausuntonsa esityksestä työsopimuslain muuttamiseksi työministeriöön 11.2.2016. Lausuntoaika päättyi 12.2.2016.

Pron vastustaa hallituksen esitystä kaikilta osin:

 • Lakiesitys on tehty yksipuolisesti työnantajien eduksi, eikä se ota huomioon työntekijän suojelun periaatetta.
 • Esitetyt muutokset tarkoittavat merkittäviä ja pysyviä heikennyksiä työntekijöiden työsuhdeturvaan erityisesti nuorille, naisille ja ikääntyville.  
 • Perusteeton määräaikaisuus vähentää toistaiseksi voimassaolevia työsuhteita ja lisää epätasa-arvoa.
 • Takaisinottovelvoitteen lyhennys heikentää työttömien mahdollisuutta työllistyä ja lisää irtisanottavien määrää.
 • Koeajan pidentäminen ei ole lisää työllisyyttä ja heikentää työvoiman liikkuvuutta. 

Lue lisää:

Lausunto hallituksen esityksestä työsopimuslain muuttamiseksi

 

Hallintarekisterin käyttöönotto vaikeuttaa pankkien henkilöstön mahdollisuuksia toteuttaa lain vaatimaa valvontavelvollisuutta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoja 21.10.2015 päivättyyn luonnokseen hallituksen esitykseksi laiksi arvo-osuusjärjestelmästä, selvitystoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ammattiliitto Pro lausuu finanssisektorin henkilöstöä edustavana tahona.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Näemme ongelmallisina lainsäädäntöön suunnitellut muutokset, joilla mahdollistetaan hallintarekisterien käyttöönotto.
 • Kannatamme pörssiomistuksen laajaa yleisöjulkisuutta.
 • Kiinnitämme huomiota kaavaillun lainsäädännön aiheuttamien kustannuksien epäsuhtaan erikokoisten toimijoiden kesken. 
 • Huomautamme, että hallintarekisterien käyttöönotto vaikeuttaa pankkien henkilöstön mahdollisuuksia toteuttaa lain vaatimaa valvontavelvollisuutta.

Lue lisää: 

Ammattiliitto Pron lausunto esitykseen laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyvistä laeista.

 

Neuvotteluoikeuksien rajoittaminen ja lainsäädäntömuutokset loukkaavat palkansaajien perusoikeuksia

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt  9.12.2015 mennessä lausuntoa hallituksen esityksestä yritysten kilpailukykyä vahvistavista toimista.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Ammattiliittojen neuvotteluoikeuksien rajoittaminen rikkoo kansainvälisiä sopimuksia.
 • Ammattiliitto Pro vastustaa esitystä siltä osin, kun se leikkaa palkansaajien oikeuksia loppiaisen ja helatorstain palkallisuuteen, vuosilomaan, lomaltapaluukorvaukseen ja sairausajan palkkaan.
 • Lakiesitys ei ole miltään osin tasapainossa, sillä esitetyt muutokset antavat suojan vain yrityksille ja niitä edustaville työmarkkinajärjestöille. Työlainsäädännöllä on tähän asti turvattu heikomman osapuolen suojaa. 
 • Lainsäädäntömuutokset yhdistettynä neuvotteluoikeuksien rajoittamiseen eivät lisää työllisyyttä määräajaksi suunnitellun kolmen vuoden aikana kuten hallitus on asettanut tavoitteeksi.

Lue lisää: 

Ammattiliitto Pron lausunto kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista

 

Mahdollisimman samat pelisäännöt joukkorahoitukselle ja perinteiselle rahoitustoiminnalle

Valtiovarainministeriössä valmistui 15.5.2015 luonnos laina- ja sijoitusmuotoista joukkorahoitusta säätelevää lakia koskevaksi hallituksen esitykseksi. Pro lausui määräaikaan mennessä.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Nykytilanne on joukkorahoituksen oikeudellisen määrittelemättömyyden, toiminnan  monimuotoisuuden, nykyisen sääntelyn mahdollisen toimimattomuuden ja joukkorahoituksen ominaispiirteiden tunnistamattomuuden takia ongelmallinen.
 • Erillislainsäädäntö on tarpeen, jotta perinteisempi rahoitustoiminta ja joukkorahoitus toimivat jatkossa mahdollisimman pitkälle samoin ehdoin.
 • Täysin kansallisten määritelmien luominen voi olla ongelmallista.
 • Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen osalta on syytä harkita, onko riittävän sijoittajansuojan turvaamisen kannalta elinkeinonharjoittajalle asetettu rekisteröitymisvelvollisuus riittävä toimenpide.

Lue lisää:

Lausunto joukkorahoituslakiluonnoksesta

 

Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia on askel oikeaan suuntaan

STTK pyysi 20.5.2015 mennessä kommentteja Euroopan komission tiedonantoon digitaalisia sisämarkkinoita koskevasta strategiasta.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Esitys on tärkeä askel eteenpäin, mutta ei erittele uusien teknologioiden ja palveluiden käyttöönoton esteitä.
 • Sisällöntuottajien ja tekijöiden asema jätetään liian vähälle huomiolle.
 • Tekijänoikeus- ja kuluttajansuojakysymyksissä lainsäädännön harmonisaatioprosessia helpompi lähestymistapa voisi olla täysin uuden pelkästään verkkokauppaa koskevan ylikansallisen normiston luominen.
 • Taajuuskauppaa koskevat kysymykset tulee säilyttää kansallisen päätöksenteon alaisuudessa eivätkä fiskaaliset intressit ole taajuuksien jakamisessa ja kauppaamisessa saa olla päällimmäisenä.
 • Viranomaisten tärkeimpänä tavoitteena tulisi olla kansalaisten palveluiden parantaminen ja digitalisaatioon perustuvan liiketoiminnan ja työpaikkojen syntymisen edistäminen.
 • Suomalaisesta näkökulmasta roaming-maksujen poistossa on riski kuluttajahintojen noususta sekä yritysten investointikyvyn heikkenemisestä.
 • On tärkeää, että suuret kansainväliset digipalveluntuottajat osallistuvat vähintään verotuksen kautta digitalisaation infrastruktuurikustannusten kattamiseen.
 • Onnistuminen edellyttää komissiolta nykyistä voimakkaampaa panostusta ja osapuolten vahvempaa sitouttamista prosessiin.
 • Työssä tapahtuva koulutus on saatava osaksi kaikkien toimialakohtaisten sosiaalidialogien agendaa.

Lue lisää:

Kommentti Euroopan komission tiedonantoon digitaalisia sisämarkkinoita koskevasta strategiasta.

 

Pääomamarkkinaunionia valmisteltaessa tulee huomioida myös työntekijät

Ammattiliitto Pron lausunto pääomamarkkinaunionista EU:n komission avoimessa konsultaatiossa.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Säännellyn ja valvotun pankkirahoituksen on oltava jatkossakin keskiössä ja ensisijainen rahoituksen lähde.
 • Pääomamarkkinaunionille on luotava puitteet pankkirahoitusta täydentävänä hankkeena, kehittämisen tulee pohjautua huolellisiin kilpailukyky- ja vaikutusarviointeihin ja myös ei-toivottuihin vaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota.
 • Pääomamarkkinaunionia valmisteltaessa on pidettävä erityistä huolta työpaikoista.
 • Eurooppalaisten valvontaviranomaisten säädösvalmistelussa on turvattava eri intressiryhmien tasapaino niin, että työntekijöiden, kuluttajien ja sijoittajien etujärjestöjä kuullaan riittävästi valmistelun aikana.

Lue lisää:

Lausunto pääomamarkkinaunionista EU:n komission avoimessa konsultaatiossa.

 

Kolmen pelitoimijan monopolijärjestelmä on toimiva

Ammattiliitto Pron lausunto koskien sisäministeriön selvityshanketta, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus suomalaisen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista.

Pron lausunnon keskeinen viesti:

 • Nykyinen kolmen pelitoimijan monopolijärjestelmä on toimiva, tarvetta pelitoimijoiden yhdistämiselle ei ole.
 • Pro ehdottaa, että ministeriö ryhtyisi valmistelemaan lupamenettelyprosessin kehittämistä ja tulkintatilanteissa päätöksen voisi alistaa erityisen lautakunnan vahvistettavaksi.
 • Nykyisellä mallilla rahoitetaan Suomessa yleishyödyllistä kansalaistoimintaa. Uhkana on, että yhdistymisen taloudelliset rasitteet ja toiminnalliset muutokset vähentävät edunsaajille tulevaa rahamäärää.
 • Sisäministeriön tulisi ensisijassa keskittyä maan rajojen ulkopuolelta monopolijärjestelmää uhkaavien ongelmien selvittämiseen.

Lue lisää:

Lausunto suomalaisen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista

 

Euroopan pankkisektoria koskevat uudistukset

Ammattiliitto Pron lausunto koskien EU-jaosto 10:n (rahoituspalvelut ja pääomaliikkeet) julkaisemaa ”Euroopan uudistunut rahoitussektori” -tiedonantoa

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Pankkien henkilöstön näkökulmasta finanssikriisin jälkeisen lisäsääntelyn kokonaisvaikutusten arviointi on tervetullutta.
 • Kokonaisvaikutusten hahmottaminen on sääntelyn paljouden ja monimutkaisuuden takia vaikeaa. Vaikutuksia tulee jatkossa seurata säännöllisenä osana alan valvonta- ja raportointityötä.
 • Komissio on arvioinnissaan jättänyt varsin vähälle huomiolle rahoitussektorin uudistamisen työllisyysvaikutukset ja koko talouden kannalta vaikutukset rahoituksen saatavuuteen ja sitä kautta mahdollisuuksiin luoda uutta työtä tai jopa säilyttää nykyiset työpaikat.
 • Sääntelyn vaikutusarvioinneissa tulisi siten jatkossa analysoida myös sääntelyn vaikutuksia alan henkilöstöön sekä alan toiminnan heijastusvaikutuksia työllisyyteen laajemmin.
 • Vaikutuksia arvioitaessa tulisi kuulla myös alaa edustavia ammattijärjestöjä riittävän monipuolisen kuvan muodostamiseksi tilanteesta.
 • Lisäsääntely edellyttää myös alan henkilöstöltä aikaisempaa enemmän osaamista, jonka johdosta arvioinneissa tulisi selvittää myös ammatillisen koulutuksen mahdollisia kehittämistarpeita

Lue lisää:

Lausunto Euroopan pankkisektoria koskevista uudistuksista

 

Valtiovarainministeriön ehdotus valtion ensi vuoden talousarvioksi on päälinjaltaan oikean suuntainen

Ammattiliitto Pron lausunto valtiovarainministeriön ehdotukseen valtion talousarvioksi 2015.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Valtiovarainministeriön ehdotus valtion talousarvioksi on päälinjaltaan oikean suuntainen ja suhdannepoliittisesti onnistunut.
 • Pieni- ja keskituloisten ostovoimaan kohdistuvat parannukset luovat tarvittavaa piristystä kotimarkkinoille ja lisäävät yritysten tulevaisuuden uskoa ja investointihalukkuutta. Merkittävät elvytystoimet infrastruktuurihankkeiden kautta ovat erittäin tervetulleita heikentyvässä työllisyystilanteessa.
 • Julkisen sektorin elvyttäviä toimia tulee kohdentaa mahdollisimman tehokkaasti painottaen työllisyysvaikutuksia.  Työ- ja elinkeinoministeriön määrärahoja ja tehottomiksi huomattuja yritystukia tulisi ennakkoluulottomasti kohdentaa uusiin hankkeisiin työllisyyden tukemiseksi.
 • Valtiohallinnon elinkeinopolitiikkaa edistävät toimet ovat nyt hajaantuneet eri ministeriöiden erillisprojekteiksi. Hallituksen tulisi koota yksi valtioneuvostotason teollisuus- ja elinkeinopoliittisenstrategia. Valtion osallistuminen Turun telakan ostoon on erinomainen esimerkki uudenlaisesta valtion roolista.
 • ICT-alan rakennemuutoksen myötä Suomi voi menettää tärkeää osaamista. Valtion tulee vauhdittaa oman hallinnon ja palveluidensa digitalisaatiota ja luoda tärkeää kasvualustaa uusille tietoyhteiskunnan innovaatioille.
 • Verotulojen kasvattamiseksi valtion tulee jatkaa aktiivista taistelua harmaata taloutta vastaan. Talousarviossa tulisi lisätä verottajan ja työsuojelupiirien resursseja.
 • Työvoiman kohtaanto-ongelman helpottamiseksi valtion tulee osoittaa lisäpanostuksia erityisesti pääkaupunkiseudun asuntorakentamiseen ja edellyttää kuntia pysymään yhteisesti sovituista rakentamistavoitteissa.

Lue lisää:

Ammattiliitto Pron lausunto valtiovarainministeriön ehdotukseen valtion talousarvioksi 2015

 

Tilaajan selvitysvelvollisuuden rinnalle tarvitaan väkevämpiä toimenpiteitä

Ammattiliitto Pron lausunto tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaan käytettäessä annetun lain toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän mietintöön

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Tilaajavastuulain edellyttämät tiedot tulee saada yhdestä viranomaisen ylläpitämästä palvelusta.
 • Tilaajavastuulain soveltaminen tulee laajentamaan koskemaan myös yritystoimintaa, jossa ei ole palkattua työvoimaa.
 • Lain soveltamisen euromääräistä alarajaa 7 500 euroa ei pidä nostaa. Ennemminkin sitä pitäisi vielä alentaa.
 • Jatkossa tarvitaan sääntelyä, jossa tietyissä tilanteissa tilaajalla on vastuu sopimuskumppanin työntekijöiden vähimmäispalkoista.
 • Tilaajalla tulee olla käytössä tarvittavat kauppahinnanpidätys- ja sopimuksenpurkumahdollisuudet.
 • Harmaan talouden torjunnan tavoite pitää olla, että riittävän voimakkailla sanktioilla on ennalta ehkäisevä vaikutus epärehelliseen toimintaan.

Lue lisää:

Lausunto tilaajavastuulain muutostarpeita selvittävän työryhmän mietintöön

 

Henkilöstö otettava mukaan pankkisektorin rakenteellisiin uudistuksiin

Ammattiliitto Pron lausunto Euroopan komission ehdotukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi EU:n luottolaitosten häiriönsietokykyä parantavista rakennetoimista

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Soveltamisalan osalta Pro pitää tärkeänä harkita, ovatko asetusehdotuksessa esitetyt kynnysarvot toimivia.
 • Pro suhtautuu varauksellisesti siihen, että valtioiden liikkeeseen laskemat arvopaperit rajattaisiin omaan lukuun käytävän arvopaperikaupan kiellon ulkopuolelle.
 • Pro ei hyväksy sitä, että pankkien rakenteellisten uudistusten kautta puututtaisiin työehtosopimusosapuolten tai vastaavien oikeuteen sopia palkitsemisjärjestelmistä.
 • Asetusehdotuksessa on todettava tiedotus- ja konsultointivelvollisuus henkilöstölle eriyttämisprosessin eri vaiheissa.

Lue lisää:

Lausunto pankkisektorin rakenteellisesta uudistamisesta

 

Laittoman verkkojakelun hidastamisen kustannukset korvattava operaattorille

Ammattiliitto Pron lausunto hallituksen esitykseen luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinoista

Pron lausunnon keskeiset viestit

 • Ehdotettu hidastusmääräys ei ole tehokas eikä tarkoituksenmukainen tapa hillitä verkkopiratismia.
 • Operaattorit ja niiden asiakkaat eivät saa joutua kustantamaan määräyksen täytäntöönpanosta aiheutuvia kasvavia kuluja.
 • Täytäntöönpanomääräykseen liittyvää vakuutta ei tule vapauttaa niin kauan kuin määräys on voimassa.
 • Mikäli esto- tai hidastusmääräyksiä toteutetaan, tulisi niiden kaikkien olla aina määräaikaisia.
 • Positiivisena keinona piratismin vähentämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota laillisten palveluiden saatavuuteen ja kiinnostavuuteen.

Lue lisää:

Lausunto luvattoman verkkojakelun estämisestä