Vähemmän työstressiä – tuloksena parempi työelämä, elämänlaatu ja tuottavuus | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Vähemmän työstressiä – tuloksena parempi työelämä, elämänlaatu ja tuottavuus

19.12.2018 klo 11:29
|

Euroopan unionin hankkeessa etsittiin keinoja suojella työntekijöitä työstressiltä ja edistää tasapainoa työn, perhe- ja muun elämän välillä. – Työn ja muun elämän tasapainottamisella voidaan vähentää työstressiä sekä saada parempaa elämänlaatua ja lisätä työn tuottavuutta, sopimusalavastaava Mika Mäkelä kommentoi tuloksia.

Pro Uutiset

Ammattiliitto Pro osallistui Euroopan unionin komission rahoittamaan kaksivuotiseen Work Life Management -hankkeeseen työn ja muun elämän yhteensovittamisesta ja yritysten yhteiskuntavastuusta finanssisektorilla.

Hankkeessa oli mukana ammattiliittoja kahdeksasta eri EU-maasta ja Turkista. Tärkeimpinä tavoitteina oli löytää keinoja suojella työntekijöitä työstressiltä ja edistää tasapainoa työn, perhe- ja muun elämän välillä.

Hankkeessa vertailtiin eri maiden lainsäädäntöä, työehtosopimuksia, tutkimuksia sekä kansallisia että yhtiökohtaisia hyviä käytäntöjä. Erityinen painopistealue oli esimiehet ja asiantuntijat.

Maiden käytännöt vaihtelivat voimakkaasti

Esimerkiksi Ranskassa lainsäädäntö määrää yritykset varmistamaan työntekijöiden mahdollisuuden vapaa-aikaan. Työnantaja voi tarvittaessa katkaista työntekijänsä yhteydet yrityksen sähköpostijärjestelmiin.

– Eri maiden lainsäädännöllinen ja kulttuurien tilanne vaihtelee voimakkaasti Euroopan sisällä, mutta hanke on vahvistanut käsitystä, että ammattiyhdistysliike kaikkialla on voimakkaasti sitoutunut jäsentensä elämänlaadun parantamiseen, kertoo sopimusalavastaava Mika Mäkelä Ammattiliitto Prosta.

Työ- ja muu elämä halutaan yhdistää mielekkäällä tavalla

Työstressi aiheuttaa inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia menetyksiä. EU:n työterveys- ja työturvallisuusvirasto on arvioinut, että 50–60 prosenttia työpäivien menetyksistä on jollain tavalla yhteydessä työstressiin.

– Työn ja muun elämän tasapainottamisella voidaan vähentää työstressiä sekä saada parempaa elämänlaatua ja lisätä työn tuottavuutta, jatkaa Mäkelä.

Työntekijöillä on halu yhdistää työ- ja muu elämä mielekkäällä tavalla. Eurooppalaisista 7–12-vuotiaiden lasten isistä yli 40 prosenttia haluaisi vähentää työtunteja, selviää Eurofoundin tutkimuksesta.

– Nämä tulokset tulisi ottaa huomioon tulevaisuuden työelämää suunniteltaessa, jotta voimme varmistaa kaikille tasapainoisen elämän, Mäkelä kertoo.

Mobiililaitteiden käyttö työpaikan ulkopuolella jakoi mielipiteitä

Hankkeen aikana toteutettiin kyselytutkimus, jolla selvitettiin laajasti työntekijöiden työn ja muun elämän yhteensovittamiseen vaikuttavia tekijöitä. Euroopassa kyselyyn vastasi 4 619 henkilöä, joista 950 henkilöä Suomen finanssisektorilta.

Kyselytutkimuksesta selvisi, että esimiehistä ja asiantuntijoista 70 prosenttia ja toimihenkilöistä 44 prosenttia käytti mobiililaitteita työskentelyssä työpaikan ulkopuolella.

Esimiehet, asiantuntijat sekä miehet suhtautuivat myönteisesti mobiililaitteiden käyttöön työpaikan ulkopuolella. Naiset ja toimihenkilöasemassa olevat kielteisesti.

Miehistä noin puolet ja naisista vajaa kolmannes suhtautui mobiililaitteiden käyttöön myönteisesti.

Toimihenkilöistä 29 prosenttia suhtautui asiaan myönteisesti ja 42 prosenttia kielteisesti. Esimiehistä ja asiantuntijoista 40 prosenttia suhtautui myönteisesti ja 33 prosenttia kielteisesti.

– Huolestuttavin tulos oli, että 28 prosenttia työpaikan ulkopuolella mobiililaitteita käyttävistä koki asian kielteisenä, koska he eivät pääse irrottautumaan töistä edes lomalla. Taas suurin osa heistä, jotka kokivat mobiililaitteiden käytön työpaikan ulkopuolella myönteisenä asiana, arvostivat mahdollisuutta työskennellä joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta, kertoo Mäkelä.

Tulokset viedään käytäntöön

Hankkeen tulokset ovat mielenkiintoisia, mutta haasteellisia työsuojelun ja edunvalvonnan näkökulmasta.

– Täytyy löytää keinot, joilla turvataan työntekijöiden mahdollisuus riittävään vapaa-aikaan ja töistä palautumiseen. Toisaalta samaan aikaan on mahdollistettava työntekijöille teknologian tuomat joustavat työnteon muodot työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo Mäkelä.

Mäkelän mukaan hankkeesta syntyi paljon uutta tietoa jäsenille ja edunvalvontaan. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen sekä työssä jaksamisen tukeminen nousevat varmasti yhä tärkeämpään rooliin digitalisaation ja globalisoituvan työelämän haastaessa yhä enemmän työnteon sidonnaisuuden aikaan ja paikkaan.

– Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää tehdä kansainvälistä yhteistyötä, jotta voidaan ratkaista nämä haasteet nyt ja tulevaisuudessa, toteaa Mäkelä.

Hankkeen ohjausryhmän kokous Ammattiliitto Pron toimistolla kesällä 2018.