Tee hyvä sopimus | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Näin teet hyvän sopimuksen

Yrittäjän oikeusturvan kannalta toimivin oikeusturvan takaaja on hyvä kirjallinen sopimus.

Olennaisena osana yrittäjän toimenkuvaa on erilaisten oikeustoimien ja sitoumusten tekeminen. Tiivistettynä voidaan puhua sopimisesta. Yrittäjän oikeusturvan kannalta toimivin oikeusturvan takaaja tällaiselle sopimiselle on hyvä sopimus. Yrittäjän on kannattavaa ottaa kirjallisen sopimuksen laatiminen vakiintuneeksi käytäntömalliksi jo liiketoimintaansa aloittaessa.

Yrittäjän kannalta tulevaisuuden yllätyksiä pystyy parhaiten ehkäisemään asioiden ennakoinnilla. Sopimusten osalta tämä tarkoittaa sitä, että asioista pyritään sopimaan mahdollisimman kattavasti  etukäteen. Siksi sopimuksen laatimiseen kannattaa käyttää aikaa.

Sopimusta laadittaessa on hyvä lähteä miettimään sopimuksen tarkoitusta. Ammatinharjoittajan näkökulmasta sopimuskannan voidaan olettaa koostuvan suurimmaksi osaksi yrityksen toimialaan liittyvistä kauppa-, palvelu- ja vuokrasopimuksista.

 

Sopimuksen ehdot

Suomessa sopimusten laatimisen lähtökohtana on vahva sopimusvapauden periaate. Tätä vapautta rajataan kuitenkin jonkin verran kansallisen lainsäädännön reunaehdoilla, esimerkiksi kauppalailla ja lailla varallisuusoikeudellisista oikeustoimista. Esimerkiksi sopimusta koskevassa riitatilanteessa sopimuksen ehtoja tulkitaan tietyssä hierarkkisessa järjestyksessä. Tällöin painoarvoa annetaan ensin pakottavalle lainsäädännölle ja vasta tämän jälkeen sopimustekstille, kauppatavoille ja tahdonvaltaiselle lainsäädännölle.

Sopimus voidaan laatia käyttämällä yksittäisiä tai yleisiä sopimusehtoja. Yleistä on viitata tietyn alan yleisiin sopimusehtoihin ja täydentää niitä yksittäisillä ehdoilla. Vakioehtoina tunnetut yleiset sopimusehdot luovat sopimukselle hyvän pohjan, mutta keskeisimmät sopimuskohdat on syytä täsmentää tapauskohtaisesti.

Keskeisimmät sopimuskohdat

Lain mukaan suullinen ja kirjallinen sopimus ovat yhtä päteviä. Sopimuksen syntymisen ja muodon todistamisen kannalta kirjallinen sopimus on omiaan luomaan sopimuskumppaneille oikeusvarmuutta vähentämällä tulkintaristiriitojen määrää. Tämän vuoksi sopimukset tulee tehdä aina kirjallisesti.

Kirjallisessa muodossa tulee edelleen huomioida:

 • Sopimuksen tarkoitus: Mistä sovitaan?

 • Sopimuskumppani: Ketkä sopivat?

 • Kesto- vai kertasopimus: Koskeeko sopimus kertaluonteista toimitusta vai onko tarkoitus perustaa pidempiaikainen sopimussuhde?

 • Soveltuva laki ja yleiset sopimusehdot: Erityisesti kansainvälisten sopimuskumppanien kanssa lainvalintaa koskevaan oikeuspaikkakysymykseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Vieraan lainsäädännön valitsemisesta saattaa koitua vaikeasti ennakoitavia seuraamuksia. Lisäksi on hyvä huomioida, että kansainvälisessä kaupassa on usein sovellettava kansainvälisen kauppalain (CISG) säännöksiä.

 • Kestosopimusten osalta asianmukaiset irtisanomisehdot: Mallia alan yleisistä sopimusehdoista.

 • Toimitusehdot: Kuka toimittaa kenelle, mitä, miten ja millä aikatauluilla. Myös toimituksen osalta kustannusten rajaaminen.

 • Sopimussakko: Laatimalla tarkasti sopimuksen ehdot pystytään rajaamaan edelleen tilanteet, jotka muodostavat sopimusrikkomuksen. Jotta sopimusrikkomuksesta tehtäisiin epäsuotuisaa, on sitä kohtaan hyvä määrittää etukäteen rikkomuksesta määräytyvät seuraamukset, tyypillisesti euromääräinen korvaus.

 • Oikeuspaikka: On hyvä sopia etukäteen miten toimitaan tilanteissa, joissa sopijapuolet eivät pysty saavuttamaan keskinäistä ratkaisua. Tällöin asian voi saattaa ulkopuolisen tuomioistuimen tai välimiesmenettelyn ratkaistavaksi. Tuomioistuimen osalta sovittavaksi tulee ennakolta oikeuspaikka, eli millä tuomioistuinpaikkakunnalla mahdollinen riita tulee ratkaistavaksi. Välimiesmenettely on korkeampien kustannustensa osalta lähinnä suurempien yritysten suosiossa, koska menettelynä sitä pidetään perinteisesti joutuisampana.

 • Tietosuoja: Tietosuojan osalta kannattaa huomioida sopimuksen luonne ja uusi tietosuojalainsäädäntö.

 • Immateriaalioikeudet: Sovitaanko tekijänoikeuksien alaisista asioista ja miten näiden osalta menetellään.

 • Asianmukaiset päivämäärät

 • Allekirjoitukset

Käytännössä sopimuksen laatiminen edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa, jolloin huomioon otettavaksi tulee sovittavasta asiasta riippuvat erityispiirteet. Ammatinharjoittajan on silti hyvä muodostaa itselleen käsitys tietyistä tärkeistä ehdoista, jotka on kannattavaa sisällyttää kaikkiin sopimuksiin vakiona.

Jos et ole varma, voitko liittyä Prohon, soita tai laita meille sähköpostia, autamme mielellämme. 
Jos olet jo Pron jäsen ja pohdit kevyt- tai muunlaisen yritystoiminnan aloittamista, ota meihin yhteyttä, autamme ja neuvomme yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Liitypro yhteydenottolomake