Finansieringsbranschens strejk | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Finansieringsbranschens strejk

– börjar torsdag 4.1 klockan 6.00
– slutar fredag 5.1 klockan 23.59 

Strejkbidrag Frånvaro som sammanfaller med strejken Bli medlem här 

Sök här om strejkbidrag för strejken 28-29.12.2017 Sök här om strejkbidrag för strejken 4-5.1.2018

Ladda flygblad om strejken för allmänheten 

Hur börjar strejken för dem som är i skiftarbete?

Även i skiftarbete börjar strejken torsdag 28.12.2017 klockan 6.00, fastän ditt arbetsskift skulle vara på hälft. 

Hur är det med övertidsförbudet, är det ännu i kraft?

Övertidsförbudet fortsätter ännu och så länge tills vi i förhandlingarna når en lösning som tillfredsställer parterna.

Varför strejk?

Vi varslade om strejk för att få arbetsgivaren att förhandla på riktigt och uppnå resultat. Vår målsättning är fortafarnde att få nytt kollektivvtal genom att förhandla och med rättvisa villkor. Vi berättade i medlemsbrevet 13.12 om bakgrunden och orsakerna till strejken.

Måste jag meddela arbetsgivaren om att jag deltar i strejken?

Arbetsgivaren har inte rätt att fråga och du behöver inte besvara frågan.

Arbetsgivaren frågar om jag kan jobba på distans under strejken. Vad svarar jag?

Du får inte göra strejkbelagt arbete som distansarbete.

Arbetsgivaren hotar och tänker samla namnlistor på dem som deltar i strejken. Hur gör jag?

Meddela genast om saken till förtroendemannen, som i sin tur är i kontakt med förbundet. Vi godkänner inte sådant förfarande, för arbetstagaren har laglig rätt att delta i strejk. I lagen om medling av arbetstvister (1962/420, 7 §) förutsätts att om arbetsinställelse eller utvidgning av den bör skriftligt meddelas riksförlikningsmannens byrå och motparten senast två veckor i förväg. Pro har gjort anmälan 13.12 och du behöver inte meddela arbetsgivaren om strejken.

Vad betyder strejkbelagt arbete?

Pro har strejkbelagt alla uppgifter i enlighet med finansieringsbranschens kollektivavtal. Det här betyder att i strejken deltar alla personer som hör till kollektivavtalets tillämpningsområde. Utanför kollektivavtalet har avgränsats (kollektivavtalet 1 § 3 punkten) endast företagets högsta ledning, direktörerna för affärsbankernas sidokontor, personalchefer, städare och gårdskarlar. Strejken gäller alltså till exempel också sakkunnigledare, jurister osv.

Några chefer har till och med hotat med påföljdsförfarande om personen deltar i arbetsstridsåtgärder. Hoten är ogrundade. Strejken är helt laglig och organisationerna förutsätter att alla arbetstagare som hör till kollektivavtalets tillämpningsområde deltar i strejken. Det följer inget straff för någon att delta i lagliga arbetsstridsåtgärder.

Om strejken förverkligas, är alla i strejk oberoende av förbund eller bara Pros medlemmar?

Alla sakkunniga, chefer och tjänstemän i finansieringsbranschen går i strejk oberoende om de är medlemmar i Pro eller någon annan organisation.

Jag fick medlemsbrev av Pro, i vilket berättades om finansieringsbranschens strejk. Jag är inte säker på om jag arbetar i finansieringsbranschen eller om det i mina medlemsuppgifter finns avtalsbransch för min tidigare arbetsgivare. Ska jag gå i strejk?

Kontrollera läget genom att ta kontakt med din förtroendeman eller Pros ombudsman i din region som ansvarar för finansieringsbranschen.

Jag arbetar i finansieringsbranschen, men min arbetsgivare är inte organiserad. Är jag i strejk?

Du deltar i strejken om det på dig tillämpas finansieringsbranschens kollektivavtal. Uppgiften om det borde framgå av det egna arbetsavtalet.

På min arbetsplats används handelns kollektivavtal och en del av oss hör till Pro. Hur ska vi göra vid en strejksituation?

Fast ni hör till Pro, tillämpas kollektivavtal för en annan bransch på er. Strejken gäller inte er.

Kan arbetsgivaren samla in min telefon eller dator om de är naturaförmåner?

Under strejk har arbetsgivaren inte skyldighet att betala lön. Arbetsgivaren behöver inte heller betala naturaförmåner, vilka är en del av lönen. Sålunda kan bil-, lunch- och telefonförmån tas bort under strejken – också redskapen som i praktiken gör det möjligt för dig att använda förmånen.

Uppdatera dina medlemsuppgifter

Vi informerar dig på flera sätt under avtalsförhandlingarna och arbetsstridsåtgärderna. Utöver e-postbrev används vid behov också textmeddelanden. Uppdatera i dina medlemsuppgifter din personliga e-postadress och telefonnummer, så att du säkrar att du får information också under strejk.

Det går behändigt genom att logga in med ditt medlemsnummer till Proplus proplus.fi och klicka på Jäsentietoni under din egen profilbild. Har du inte använt Proplus förut? På inloggningssidan finner du anvisningar för hur du ska göra. Medlemsnumret ser du i vår mobilapplikation och på ditt medlemskort i plast.

 Bli medlem här

Strejkbidrag

Hur stort är strejkbidraget och hur kan jag söka det?

50 euro per arbetsdag du är i strejk. Bidraget är skattepliktigt. Ansökningsanvisningar och -länk sänder vi separat för kännedom per e-post.

Betalas det skatt av strejkbidraget?

Strejkbidragets skattefria andel är 16 euro och skattepliktiga 34 euro per dag (Inkomstskattelagen 88§). Skatteprocenten är 25, det vill säga bidraget är som netto 41,45 euro per dag.

Jag hör inte till förbundet. Får jag bidrag om jag ansluter mig till förbundet och deltar i strejken?

Vi betalar strejkbidrag om du ansluter dig till Pro före strejken börjar. Om du ansluter dig till Pro då strejken redan börjat, betalar vi bidrag från den dag du anslöt dig.

Jag hör till ett annat förbund än Pro. Då jag deltar i strejken få jag väl strejkunderstöd och vem betalar det åt mig?

Om du är medlem i YTN, betalar YTN strejkbidrag åt dig. Om du hör till annat förbund betalar Pro strejkbidrag åt dig och inkasserar det sedan av ditt förbund.

Jag hör till YTK-kassan (s.k. Loimaa-kassan). Får jag strejkbidrag?

Nej, för YTK arbetslöshetskassan är inget fackförbund.

Jag gör strejkbelagt arbete och hör inte till något förbund. Får jag strejkbidrag om jag går i strejk?

Det är bara fackmedlemmar som får strejkbidrag. Du ska ändå delta i strejken, så det lönar sig att bli medlem i Pro. Det går lätt här på webben.

Jag bytte förbund och anslöt mig till Pro. Hur går det med mitt arbetslöshetsskydd, inte börjar väl räknandet av arbetsvillkor från början?

Ditt inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd eller intjänandet av det avbryts inte – bara du sköter om att du ansluter dig till nytt förbund inom en månad från det du utträdde från det gamla.

Fullt strejkbidrag också åt nya medlemmar

Vi har fått samtal av personer som arbetar i finansieringsbranschen och som inte är medlemmar i Pro. De är oroliga för sin utkomst under den eventuella strejken. Du berättar väl åt de här arbetskamraterna att alla sakkunniga, chefer och tjänstemän som före strejken ansluter sig till Pro, får fullt strejkbidrag för hela strejken. Man kan ansluta sig som medlem på vår webbplats.

Jag är studerandemedlem och arbetar vid sidan av mina studier i ett företag i finansieringsbranschen. Betalas det strejkbidrag åt mig för arbetsdagar enligt arbetsschemat under strejken?

Strejkbidrag betalas för arbetsdagar.

Jag hörde att man borde vara sex månader medlem i Pro för att få strejkbidrag. Är det så?

Här sammanblandas två saker. Det där gäller inte strejkbidrag utan arbetsvillkoret för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Du hittar mera information om det på Arbetslöshetskassan Pros webbplats.

 Bli medlem här Tillbaka till sidans början

Frånvaro som sammanfaller med strejk

Om du under strejken har någon annan frånvaro, anses frånvaron bero på den orsak som börjat först. Det är fråga om den så kallade principen om tidsprioritering. Om du före strejkvarsel gavs avtalat om ledighet enligt kollektivavtalet för tiden från torsdag 28.12 till fredag 29.12, är du på ledighet enligt kollektivavtalet.

Jag har semester under strejken. Hur påverkar strejken mig?

Om semestern börjat före strejken är du på semester. Efter att semestern slutat ansluter du dig till strejken, såvida den fortfarande pågår. Om strejken börjar före din semester, flyttas den för att hållas senare. Du avtalar med din chef om ny tidpunkt för semestern efter strejken.

Om jag blir sjuk före eller under strejken, vad gör jag?

Om din sjukledighet börjar före strejken, är du sjukledig med lön och efter att den upphört ansluter du dig till strejken. Om du insjuknar under strejken är du sjukledig utan lön.

Inverkar strejken på min moderskapsledighet?

Om din moderskapsledighet och därmed också arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet börjat före strejken börjar, betalas det normalt lön för tiden för din moderskapsledighet – också under strejken.

Om din moderskapsledighet börjar under strejken, har arbetsgivaren inte skyldighet att betala lön för moderskapsledighet före strejken slutar. Moderskapsledighetens avlönade period förbrukas likväl inte under strejken. Arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet bara flyttas till tiden efter strejken.

Jag är studieledig. Påverkar strejken den?

Strejk eller lockout påverkar inte villkoren för avtalad studieledighet. Studieledighet bestäms enligt lagen och förordningen om studieledighet.

Andra frågor

Kan jag använda företagshälsovården under strejken?

Jo det kan du.

Vi har ett vinstpremiesystem i användning på arbetsplatsen, från vilket det årligen delas ut premie till personalen då vissa villkor uppfylls. I dess villkor konstateras att erhållande av premien förutsätter arbetsfredsplikt (borträknat nationella konflikter) och om arbetsmarknadsorganisationernas beslut orsakar förändringar, som inverkar på vinstpremiesystemet, beaktas de vid tillämpningen av systemet. Hur går man tillväga med premien om det blir strejk?

Du förlorar inte din vinstpremie på grund av strejken.

 Bli medlem här Tillbaka till sidans början