Berätta din uppgift, förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Förtroendemannen

Förtroendemannen representerar de arbetstagare på arbetsplatsen som organiserat sig i Fackförbundet Pro och övervakar tillämpningen av lagar och avtal.

Förtroendemannen hjälper medlemmarna i det egna förbundet vid problemsituationer och är med och utvecklar arbetsgemenskapen. Vid förhandlingar är han eller hon den primära företrädaren, vald av arbetstagarna.

På arbetsplatsen bör alla förbundets medlemmar få veta vem som är deras förtroendeman.

 

Arbetarskyddsfullmäktigen

Arbetarskyddsfullmäktigen är för sin del expert på arbetsplatsens säkerhet. Arbetarskyddsfullmäktigen övervakar som personalens representant att arbetarskyddslagen förverkligas.  Hon eller han sätter sig in i arbetarskyddsfrågorna på arbetsplatsen och deltar i  arbetarskyddsinspektionerna.

Arbetarskyddscentralen upprätthåller ett lagstadgat personregister för arbetarskyddet, dit arbetsgivaren är skyldig att meddela namnen på de personer som blivit utnämnda och valda till arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen samt dessas kontaktuppgifter.

Personregistret för arbetarskyddet

 

Meddela Pro om valet

Om val av förtroendeperson ska det förutom till förbundets medlemmar på arbetsplatsen även meddelas till förbundet.

Då val av förtroendepersoner har hållits, glömmer mången förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig att meddela Fackförbundet Pro om att han eller hon blivit vald. Det är skäl att korrigera det. Uppgiften om förtroendeuppdraget behövs i förbundets medlemsregister.

I Proplus ser förtroendemännen vilka som är medlemmar i Pro på den egna arbetsplatsen. Det här baserar sig på Pros medlemsregister. Om uppgiften om förtroendeman saknas i registret, ser förtroendemannen inte alla Promedlemmar i företaget och medlemmarna hittar inte sin förtroendeman. Då är det svårt för förtroendemannen att hålla kontakt med de andra i Proplus.

Då uppgifterna i medlemsregistret är i skick får förtroendemannen förtroendemannapost från förbundet. Nya förtroendemän kan också registrera sig i introduktionsgruppen i delen Medlemsuppgifter/Jäsentiedot i Proplus.  Du finner vägen dit genom att i Proplus först klicka på Egna uppgifter/Omat tiedot, sedan Gå till medlemsuppgifter/Siirry jäsentietoihin.
 

Tvåspråkiga anmälningsblanketter

Anmälan om förtroendeman / Anmälan om arbetarskyddsfullmäktig (använd i första hand denna webblankett)

Anmälan om förtroendeman
Anmälan om förtroendeman (finansieringsbranschen)

Anmälan om arbetarskyddsfullmäktig
Anmälan om arbetarskyddsfullmäktig (finansieringsbranschen)

PDF-blanketterna fungerar säkrast med Internet Explorer- och Adobe Reader-kombinationen, bara de är uppdaterade. Funktionssäkerheten eller -osäkerheten beror likväl på av oss oavhängiga orsaker. Om du har problem med hur blanketterna fungerar lönar det sig att kontrollera och uppdatera webbläsaren (IE) och läsprogrammet (Adobe Reader). Om du inte får blanketterna att fungera till exempel för att du inte kan göra ändringar i arbetsgivarens datorinställningar, rekommenderar vi att du sparar PDF:n i datorn (skriv ut > som PDF-fil) och sänder den som bilaga till e-post på adressen ilmoitukset@proliitto.fi.

 

Utbildning för förtroendepersoner

Förtroendepersonerna har på basis av samarbetsavtalen rätt att på arbetstid delta i utbildning som Fackförbundet Pro arrangerar. Arbetsgivaren betalar lön för den tid utbildningen varar. Om deltagande i kurs ska överenskommas med arbetsgivaren i förväg.

Grund-, sakkunnig- och specialkurserna för förtroendepersoner finner du i Pros evenemangs- och utbildningskalender enligt målgrupp. Mera information om kurserna och anmälning till dem finns i Proplus.