Arbetarskyddsval – så här väljs arbetarskyddsfullmäktig | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Finns det minst tio arbetstagare på arbetsplatsen?

Arbetstagarna väljer med val en arbetarskyddsfullmäktig och två vice, då det finns minst tio arbetstagare på arbetsplatsen. De kan väljas också på mindre arbetsplatser. Tjänstemännen har alltid rätt att välja en egen arbetarskyddsfullmäktig.

Finns det minst tjugo arbetstagare på arbetsplatsen?

Då bildas en arbetarskyddskommission. Arbetarskyddsfullmäktige är automatiskt medlemmar i arbetarskyddskommissionen. Med arbetarskyddsval väljs också andra företrädare för arbetstagarna till arbetarskyddskommissionen.

Om man på arbetsplatsen lokalt kommit överens om arbetarskyddsombud, väljs också denne i arbetarskyddsvalet.

Arbetsgivaren väljer sina egna företrädare

Arbetsgivaren utser sina egna företrädare till arbetarskyddsverksamheten, såsom arbetarskyddschef och medlemmarna som företräder arbetsgivaren i arbetarskyddskommissionen. De väljs alltså inte med val.

Arbetstagarna ordnar val

Om arbetarskyddsval bestäms i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen. Det har avtalats om egen valpraxis för olika branscher och den ska följas. Branschvisa anvisningar för att arrangera val finner du till exempel på Arbetarskyddscentralens webbplats.

Det är arbetstagarna som arrangerar valet där arbetarskyddsfullmäktig med vice väljs.

Alla arbetstagare kan rösta och kandidera

Alla arbetstagare på arbetsplatsen ska ha möjlighet att ta del i valet, det vill säga kandidera och rösta. Om det på arbetsplatsen väljs en egen arbetarskyddsfullmäktig för tjänstemännen, deltar bara tjänstemännen i det valet. Valet får inte orsaka onödig olägenhet för verksamheten på arbetsplatsen och arbetsgivaren får inte försvåra ordnandet av val.

Om valtiden och platsen överenskoms med arbetsgivaren

Arrangörerna kommer överens om tid och plats för valet med arbetsgivaren. Valet hålls mellan 1.11 och 31.12 året innan ny verksamhetsperiod börjar.

Verksamhetsområdena och arbetarskyddsorganisationens representation i skick med förhandlingar

Före valet kallar arbetarskyddschefen personalgruppernas företrädare till förhandling. Då överenskoms och konstateras vilket verksamhetsområdet är, arbetarskyddsorganisationens omfattning, antalet medlemmar i arbetarskyddskommissionen, de olika parternas representation och hur personalen är indelad i olika grupper.

Valnämnden eller arbetarskyddskommissionen sköter de praktiska arrangemangen

De praktiska arrangemangen med valet sköts av den nuvarande arbetarskyddskommissionen eller en valnämnd bildad av personalens företrädare, med minst tre medlemmar. Arbetsgivaren ska till arbetstagarnas förfogande ge ett behövligt utrymme för att arrangera valet.

Förteckning över arbetstagarna av arbetsgivaren

Arbetsgivaren ska till arbetstagarnas förfogande ge en förteckning över arbetstagarna på arbetsplatsen för arrangerande av valet och vid behov en förteckning över tjänstemännen.

Kandidera i valet

Kandidatnomineringen till uppgifterna som arbetarskyddsfullmäktig, vice arbetarskyddsfullmäktig och medlem i arbetarskyddskommissionen (om en sådan bildas) sker före valet. Alla röstberättigade i valet kan nominera kandidater. Kandidaternas namn ges skriftligt till valnämnden inom utsatt tid, vilken är senast sju dagar före valet.

Om det finns samma antal kandidater som det ska väljas, konstateras kandidaterna valda. Om det finns fler än en kandidat till uppgiften hålls det val.

Meddela i tid om valet

Man ska meddela om valet minst 14 dygn i förväg så att meddelandet når alla arbetstagare.

Rösta på valdagen

Valet hålls som sluten omröstning för att bevara valhemligheten.

I valet kan man rösta också på andra än kandidaterna. Säkra likväl i förväg kandidatens godkännande till arbetarskyddsuppgift.

Till arbetarskyddsfullmäktig väljs den som fått flest röster i valet. Vice fullmäktige blir de två som fått flest röster i valet av vice arbetarskyddsfullmäktige. I valet av medlemmar till arbetarskyddskommissionen förfar man på samma sätt. Om rösterna faller lika, väljs arbetarskyddsfullmäktigen genom att dra lott mellan de kandidater som fått flest röster.

Valet kan ske också som sämjoval, till exempel på valmöte, om de röstberättigade är ense om förfaringssättet och personerna som ska väljas. Man ska meddela personalen också om valmöte 14 dygn i förväg.

Valnämnden för protokoll såväl över sämjoval som röstning. Protokollet sätts för påseende på arbetsplatsen och kopia ges åt arbetsgivaren.

Meddela efteråt om att du blivit vald

Meddela om valet av dig till medlemmarna på arbetsplatsen, till Fackförbundet Pro och till arbetsgivaren med blankett som finns nedan. Arbetsgivaren ska meddela om personerna som deltar i arbetarskyddssamarbetet och dessas kontaktuppgifter till Arbetarskyddscentralen, som upprätthåller det lagstadgade personregistret för arbetarskyddet.

Du kan fråga om ytterligare anvisningar från anställningsjouren, regionkontoret eller av branschens ansvariga branschombudsman.

Valmaterial

Anmälningar
Anmälan om arbetarskyddsfullmäktig
Anmälan om arbetarskyddsfullmäktig (finansieringsbranschen)

Anvisningar på finska/svenska
Anvisningar om arbetarskyddsval i Proplus (logga in med ditt medlemsnummer)
Arbetarskyddscentralens anvisningar

Marknadsföring (på finska) 
Arbetarskyddsval-powerpoint (pdf)
Ladda ner arbetarskyddsvideor från Dropbox
Reklam om arbetarskyddsval (pdf)