Semester och ledigheter | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

I kollektivavtalen har överenskommits om bättre rättigheter än vad arbetslagstiftningen ger. Inom flera av Pros branscher är sådana exempelvis tre månaders moderskapsledighet med lön, faderskapsledighet med lön och semesterpremie samt kortare arbetsdagar före söckenhelger.

Om förlängning av den lagstadgade faderskapsledigheten finner du information på Folkpensionsanstaltens webbplats.

Alterneringsledighet är möjligt för arbetstagare som arbetar heltid eller vars arbetstid är mer än 75 procent av arbetstiden för heltidsanställd arbetstagare.

Lagen om alterneringsledighet ändrades 1.1.2016.

Efter det kan man bli alterneringsledig efter en 20 års arbetshistoria (tidigare 16 år).

Man kan inte längre gå i pension direkt från alterneringsledighet, utan det finns nu en övre åldersgräns på 60 år för att bli alterneringsledig. Åldersgränsen är bunden till arbetspensionslagstiftningen, så att den är nedre gränsen för ålderspension minus tre år. Den övre åldersgränsen gäller likväl inte dem som är födda före år 1957.

Som vikarie vid alterneringsledighet kan man anställa person som oavbrutet eller i delar varit arbetslös minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregår alterneringsledighetens början. En dags arbetslöshet räcker om det till vikarie väljs under 30-årig arbetslös arbetssökande, för vilken det gått högst ett år sedan hans eller hennes yrkes- eller högskoleexamen, eller om vikarien då alterneringsledigheten börjar är under 25 år eller över 55 år.

Alterneringsledighetens maximilängd förkortades från 360 kalenderdagar till 180 kalenderdagar. Minimilängden är fortfarande 100 kalenderdagar.  Man kan förlänga alterneringsledigheten om arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om det minst två månader före alterneringsledigheten upphör. Man kan fortfarande bli alterneringsledig på nytt efter att man arbetat i fem år.

Ersättningen som betalas för alterneringsledigheten ändrades så att oberoende av arbetshistorians längd är den 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning, som personen skulle vara berättigad till som arbetslös. Arbetslöshetsdagpenningens barnförhöjningar beaktas inte.

Lagändringarna gäller inte sådan arbetstagare som överenskommit om alterneringsledigheten senast 31.12.2015 och vars alterneringsledighet började senast 31.3.2016. I de fallen bestäms villkoren för alterneringsledigheten enligt lagstiftningen vid ingåendet av alterneringsavtalet.

Ytterligare information finns på närings- och arbetskraftsbyråernas webbsidor och på finska på Arbetslöshetskassan Pros webbplats, Yleistä tietoa vuorotteluvapaasta.