Vad är ett kollektivavtal? | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Avtalen är vanligen för ett verksamhetsområde. Det betyder att de täcker tjänstemännens anställningsvillkor i en viss bransch såsom finansiering, datateknik, byggnads, metall eller telekommunikation.

Kollektivavtalet binder såväl medlemmarna i fackförbundet som arbetsgivarna i det arbetsgivarförbund som ingått avtalet. De här avtalen kallas normalt bindande.

Därtill finns det kollektivavtal med så kallad allmänt bindande verkan. Sådana omfattande avtal binder även oorganiserade arbetsgivare och deras anställda.

Kollektivavtal

  • Kollektivavtal som Fackförbundet Pro ingår med arbetsgivarförbund bestämmer förmåner och rättigheter för tjänstemännen i branschen.

  • Bestämmer miniminivån från vilken man kan ta avstamp och förhandla ett bättre arbetsavtal för sig själv.

  • Kan även förbättras med lokala avtal som förtroendemannen förhandlar fram. 

  • Medlemmarna kan påverka innehållet i kollektivavtalet för sin bransch.

Kollektivavtal och minimilöner

Lönesystemet är en central del av kollektivavtalet eftersom det slår fast branschens minimilöner.

Bakom kollektivavtalen finns arbetslagstiftning som riksdagen besluter om. Finlands lagstiftning fastslår ändå inte någon minimilön och de kollektivavtal fackförbunden förhandlar utgör därför grunden för arbetstagarnas löner.

Kollektivavtalen kompletterar lagen eller så förhandlar man avtal för en bransch som avviker från lagen. Principen är att man inte kan komma överens om sämre villkor i kollektivavtalen än i lagen.

I kollektivavtalen finns det mest bestämmelser om arbetstid, såsom utjämning av arbetstid i skiftarbete, skiftarbetstillägg och lediga dagar i veckan. Dessutom finns det i dem bestämmelser det inte tas ställning till i lagstiftningen, som t.ex. reseersättningar, semesterpremie, sk. pekkasdagar samt lön vid sjuk- och moderskapsledighet.

Ditt kollektivavtal

Då du börjar ett nytt jobb, kontrollera det första du gör vilket kollektivavtal som tillämpas på din arbetsuppgift. Kunskapen om förmåner och rättigheter kollektivavtalet tryggar är ofta värdefull.

Närmare information om kollektivavtalet för din bransch får du av förtroendemannen eller från Fackförbundet Pros rådgivning i anställningsärenden. Dessa hjälper Pro-medlemmar också vid eventuella meningsskiljaktigheter i anställningsförhållandet.

Rådgivningen i anställningsfrågor betjänar Pros medlemmar från måndag till fredag klockan 8.30–16 på nummer (09) 1727 3442.

Vilken nytta har du av kollektivavtalet?

Pros kollektivavtal garanterar dig rejäla spelregler för anställningsförhållandet och en sakenlig lön.

Pros förtroendeman förhandlar på arbetsplatsen med arbetsgivaren om anställningsfrågor som berör tjänstemännen samt övervakar och försvarar medlemmarnas rättigheter.

Kollektivavtalet säkrar rätt lön och löneutveckling. Pro förhandlar om minimilöner och allmänna löneförhöjningar i sina branscher, vilka utgör grunden för tjänstemännens löner. Utöver det kan du själv förhandla om mera lön.

I Pros kollektivavtal har också överenskommits om arbetstider och övertidsersättning. Vi har avtalat om bl.a. skiftarbetstillägg, lön för resetid, lön vid sjukdom och moderskapsledighet, semesterpremie och ersättning för beredskap.

Kollektivavtalet skyddar dig mot godtyckliga uppsägningar och permitteringar, då det i avtalet finns bestämmelser som ska tillämpas i uppsägningssituationer, det vill säga om uppsägningsförfarandet.

Se: Fackförbundets kollektivavtal ger klart bättre förmåner än lagen