Dubbelt medlemskap | Fackförbundet Pro
Open menu
 • Pros andra webbtjänster
Pro+

Dubbelt medlemskap

För att trygga en effektiv intressebevakning för sina medlemmar har Pro avtalat med Tehy och Finlands Farmaciförbund om möjligheten till dubbelt medlemskap.

Som dubbelmedlem i Pro och Tehy

Pro ingår kollektivavtalen för tjänstemännen i industrin. Pro och Tehy har avtalat om möjlighet till dubbelt medlemskap.

Tjänstemännen i hälsovården har rätt till dubbelt medlemskap om de arbetar inom industrin, till exempel i företagshälsovården eller i laboratorium och Pros kollektivavtal tillämpas på dem.

Arbetslöshetsskyddet för dem som har dubbelt medlemskap sköts via Hälsovårdens arbetslöshetskassa. Pro sköter kollektivavtalet, meningsskiljaktigheter angående anställningsförhållanden och eventuella andra ärenden.

Medlemmarna med dubbelt medlemskap är fullvärdiga aktiva medlemmar i Pro och Tehy. De har alla medlemsrättigheter, förmåner och skyldigheter i båda förbunden.

Som dubbelmedlem

 • betalar du medlemsavgift 1,1 % till Tehy
 • sköts ditt arbetslöshetsskydd via Hälsovårdens arbetslöshetskassa (Tehy)
 • övervakar Fackförbundet Pro/Pro-förtroendeman ditt kollektivavtal och dina intressen på arbetsplatsen
 • får du fullt ut båda förbundens medlemsförmåner och -tjänster
 • har du Pros resenärförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring

Gör så här för att bli dubbelmedlem

Medlemmar i Tehy sänder anslutningsblanketten även till Pro. Blanketten kan också ifyllas på webben. Anteckna på anslutningsblanketten "Tehy/dubbelt medlemskap" vid punkten för tidigare fackförbund.

Om du inte ännu är medlem i någondera förbundet, sänd anslutningsblankett till båda förbunden och märk dem ”Tehy/dubbelt medlemskap”.

Dubbelt medlemskap i Pro och Farmaciförbundet

 • Du betalar år 2019 medlemsavgift 1,25 % (högst 49 euro) till Pro.
 • Du får arbetslöshetsskydd från Arbetslöshetskassan Pro.
 • Fackförbundet Pro/Pro-förtroendeman övervakar ditt kollektivavtal och dina intressen på arbetsplatsen.
 • Du får fullt ut båda förbundens medlemsförmåner och -tjänster.
 • Du har Pros resenärförsäkring och fritidsolycksfallsförsäkring.

Gör så här för att bli dubbelmedlem

Pro-medlem kan om han eller hon så önskar även ansluta sig till Farmaciförbundet och sänder då anslutningsblankett till Farmaciförbundet och meddelar Pros medlemstjänster om anslutningen.

Medlem i Farmaciförbundet som vill ansluta sig till Pro sänder anslutningsblankett till Pro. Blanketten kan ifyllas på webben. På anslutningsblanketten antecknas " Farmaciförbundet /dubbelt medlemskap" vid punkten för tidigare fackförbund.

Obs! Person med dubbelt medlemskap betalar medlemsavgift bara till Pro.