Nyttan av medlemskap | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Nyttan av medlemskap

Kollektivavtal är den viktigaste orsaken att vara fackansluten, tack vare det får du alltid bättre anställningsvillkor än vad lagen ger.

Pro förhandlar för dig kollektivavtal eller med andra ord anställningsvillkor och minimilöner. Kollektivavtalet tryggar dig alltid bättre villkor än arbetsavtalslagen. Det betyder mera euron för dig, för i Pros kollektivavtal har det överenskommits om bland annat semesterpremie, lön för restid, sjuktid samt moderskaps- och faderskapsledighet. Dessutom har det avtalats om skiftarbetstillägg och övertids- och jourersättningar.
 
Fackförbundets förhandlingsstyrka kommer av medlemmarna. Bra anställningsvillkor kan förhandlas bara då möjligast många är fackanslutna.
 
Kollektivavtal som Pro ingått

Du får alltid råd och hjälp

Om det uppstår oklarheter i anställningsärenden är du inte ensam. Vi känner det finländska arbetslivet och kollektivavtalen, vi kan ge råd.

Kollektivavtalet garanterar dig rätt till utbildad förtroendeman, som övervakar dina rättigheter på arbetsplatsen. Du har också till din hjälp Pros regionkontor och Pros anställningsrådgivning, jurister och andra sakkunniga.

Om Pro för en meningsskiljaktighet till domstol, är det gratis för dig. Förmånens värde är rentav tiotals tusen euro, då andra förbunds rättsskyddsförsäkringar täcker kostnader upp till 8 500 euro.

Se Konsumentförbundets jämförelse 2016

Råd för jobbet

Pros rådgivning i frågor om anställnings- och tjänsteförhållandet måndag–fredag klockan 8.30–16 på nummer 09 1727 3442. 

Bra och trygg arbetsdag

Pro främjar medlemmarnas fysiska och psykiska arbetshälsa och arbetssäkerhet på arbetsplatserna. Vi samarbetar med olika myndigheter och organisationer. Vår målsättning är en bra och trygg arbetsdag.

Kollektivavtalet ger klart bättre förmåner än lagen

Jämlikhet som kutym

Stärkandet av jämlikhet är en väsentlig del av intressebevakningen. Pro främjar jämlikhet i arbetslivet och utvecklar sammanjämkning av arbete och familjeliv. Vi erbjuder utbildning i jämlikhetsfrågor och ser till att kollektivavtalen Pro förhandlar är könsneutrala.

Jämlikhet betyder att ingen diskrimineras av någon som helst orsak, kvinnor och män värdesätts lika, samma lön betalas för samma och likvärdigt arbete, jämlik karriärutveckling, samma möjligheter att förena arbete och föräldraskap samt frihet från sexuella trakasserier och ofredande.

Vi påverkar i Finland och ute i världen

Pro påverkar för löntagarna viktiga lagförslag och bland annat utbildnings-, närings- och miljöpolitik.

Pros intressebevakningsarbete begränsas inte bara till arbetsplatserna och Finland. Det är behövligt att vara med där besluten fattas. Pro påverkar EU-lagberedningsprojekt som är viktiga för tjänstemän, experter, chefer och arbetare samt politik.

Internationalism är en del av Pros vardagliga intressebevakning. Tillsammans med fackförbund i andra länder arbetar vi för att trygga löntagarnas förmåner globalt. Vi gör solidaritetsarbete, så att villkoren för att arbeta skulle vara i sin ordning överallt.

Stark forskning stöder intressebevakningen

Pro bedriver djuplodande arbetslivsforskning, som ger förbundets intressebevakning viktig kunskap om tjänstemännen och deras arbete, till nytta för medlemmarna. Förutom en allmän bild får vi statistik på företagsnivå, som kan utnyttjas i arbetsplatsernas samarbetsförfarande.

Pros undersökningar och statistik

Bättre skydd i fall av arbetslöshet

I medlemskapet i Pro ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd, som ger bättre ersättning än grundskyddet vid arbetslöshet. Arbetslöshetskassan Pro erbjuder alla a-kassatjänster. Som medlem i Pro får du också rådgivning och hjälp vid besvär om arbetslöshetsskyddet. Dessutom påverkar Pro arbetslöshetsskyddet, såsom längden, storleken och villkoren för inkomstrelaterad dagpenning.

Pro är med dig i yrkeskarriären

Pro är med dig från studietiden till pensionen. Vi stöder din yrkeskarriär i alla dess skeden och situationer: du har även till förfogande en mångsidig och individuell karriärtjänst Pro Noste.