Vad är aktiveringsmodellen? | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Vad är aktiveringsmodellen?

5.2.2018 kl. 11:11
|

Arbetslösa ska visa aktivitet och hitta kortvarigt arbete, annars sänks arbetslöshetsunderstödet med 4,65 %. Vad är det fråga om i aktiveringsmodellen? Arbetslöhetskassabossen svarar.

Birgitta Suorsa, UP-uutispalvelu / Översättning Susanne Paetau

Vem drar nytta av aktiveringsmodellen, verksamhetsledare Niina Jussila vid Arbetslöshetskassornas Samorganisation?

– Regeringen tänker att den ökar sysselsättningen. Arbetslösheten minskar också annars och av andra orsaker, så det är svårt att påvisa aktiveringsmodellens andel. Först då aktiveringsmodellen varit tillräckligt länge i kraft, kan man utforska dess inverkan till exempel med intervjuundersökning.

Vem gäller aktiveringsmodellen?

– I princip alla arbetslösa. Arbetslösa är ändå i mycket olika ställning beroende på i vilken bransch de arbetat, var de bor, hur gamla de är och hurdan service man kan få på orten av arbetskraftsförvaltningen. I vissa branscher erbjuds det många kortvariga vikariat, men i andra branscher inte alls.
– Väldigt många olika faktorer inverkar på om en arbetslös i praktiken kan uppfylla sin aktivitetsskyldighet. I riksdagens diskussion fäste man uppmärksamhet vid de här missförhållandena, men man ville sätta lagen i kraft.

Gäller aktiveringsmodellen också dem som är partiellt arbetsoförmögna?

– Nej, den gäller inte. Om arbetslös ansökt om delinvalidpension eller han eller hon får någon förmån på basis av arbetsoförmögenhet, behöver han eller hon inte påvisa sin aktivitet. Man har med lagen försökt lämna dem utanför som har svårighet att få jobb på grund av nedsatt arbetsförmåga.

Vad ska man göra för att undvika nedskärningen på 4,65 procent som hotar arbetslöshetsunderstödet för de tre följande månaderna?

– Man borde arbeta minst 18 timmar under 65 betalningsdagar. Vilket arbete som helst duger inte, utan för arbetet ska det betalas lön i enlighet med kollektivavtalet eller minimiersättning i branscher utan avtal. Minimiersättningen är enligt Fpa 6,91 euro per timme i år. Alternativt kan man delta minst fem dagar i service som arbets- och näringsbyrån ordnar. Sådan finns det olika slag av.
– Om man har företagsverksamhet, ska den till sin omfattning vara sådan, att den under 65 dagar ger minst 241 euro i företagsinkomst efter att kostnaderna för företagsverksamheten avdragits.
– Man kan ändå inte kombinera kurser och arbete eller arbete och företagsverksamhet så att de tillsammans skulle uppfylla aktiveringskravet. Ett av villkoren måste uppfyllas helt.

Vad kan fem dagars servicen innehålla som arbetskraftsmyndigheten erbjuder?

– Det kan ingå mer än en slags service i dagarna. Den kan bestå av flera olika tjänster, till exempel kurser.

Hur går det med skyddet för yrkesskicklighet?

– Man kan neka till arbete med hänvisning till skyddet för yrkesskicklighet i början av arbetslösheten utan att man får karens för det. Men aktivitetskravet uppfylls ju inte heller om man nekar till jobb och det inte finns tillräckligt med sysselsättningsservice att tillgå.

Arbetslösa kan på eget initiativ söka sig till utbildning. Räknas det med i aktivitetskravet?

– För att utbildningen ska anses höra till aktiveringen, ska den vara ordnad av arbetskraftsmyndigheterna. Om man söker sig till utbildning via arbetskraftsmyndigheten, är det aktivering.
– Frivilliga kurser i hobbysyfte, till exempel vid arbetar- eller medborgarinstitut uppfyller inte kraven på aktivering. Lagen förutsätter att utbildningen godkänts av arbetskraftsmyndigheten.

Varför kan man inte komplettera sin yrkeskunskap till exempel med kurser vid öppna högskolan?

– Hela det här regelverket kommer säkert att granskas på nytt under våren. Hoppas det kommer med vettigare sätt att påvisa aktivitet, men nu har det stadgats så här.

Hur kommer man tillbaka till full dagpenning om dagpenningen nedskurits?

– Genom att visa sin aktivitet under varje period på 65 betalningsdagar. Om man under en period visar sin aktivitet och uppfyller arbetsvillkoret, stiger dagpenning tillbaka till normal nivå.

– Det finns ganska många undantag i lagen, då uppföljningen av aktiviteten börjar från början.

Hur klarar arbetslöshetskassorna av uppgiften?

– Kassorna försöker automatisera behandlingen. Arbetslösa personer rapporterar om deltidsarbete och får troligen jämkad dagpenning. Kassorna får information av arbetskraftsmyndigheten om en del av servicen. Det blir en del att utreda och i april blir det antagligen rusning i kassorna.

Aktiveringsmodellen trädde i kraft i början av år 2018. Arbetslösas aktivitet granskas första gången i början av april.

På frågorna svarade verksamhetsledare Niina Jussila vid Arbetslöshetskassornas samorganisation.