Pro ersätter kostnaderna för rättegång i anslutning till anställnings- eller tjänsteförhållande | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Pro ersätter kostnaderna för rättegång i anslutning till anställnings- eller tjänsteförhållande

7.6.2019 kl. 14:51
|

Då vågorna går höga vid arbetstvister är fackförbundet guld värt för arbetstagaren. Rättegångskostnaderna för en typisk arbetstvist stiger till ungefär 10 000–20 000 euro, om tvisten avhandlas i tingsrätten. Överklagande till hovrätten ökar kostnaderna ytterligare.  

Text Anu Vallinkoski | Översättning Susanne Paetau / Bild Istock

Pro hjälper sina medlemmar i alla rättsliga ärenden som ansluter sig till anställnings- eller tjänsteförhållandet. Utöver anställningstvister kan det vara fråga om diskrimineringsfall, krav på lönefordran eller meningsskiljaktigheter om brott mot jämställdhetslagen.

Så gick det nu då: sparken av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker fastän arbetsmängden inte minskat betydligt eller varaktigt. Det ser snarare ut som om arbetsuppgifter överförts till en gammal kollega och det anställts en ny arbetstagare istället för hen. Den egentliga orsaken kan vara diskriminering eller problematisk personkemi.

Ungefär sådant är ett vanligt rättsfall som Pros jurister får att sköta, enligt Fackförbundet Pros chefsjurist Patrik Stenholm.

Rättegångskostnaderna för en typisk arbetstvist stiger enligt Stenholm till ungefär 10 000–20 000 euro, om tvisten behandlas bara i tingsrätten. Överklagande till hovrätten ökar kostnaderna ytterligare. 

– De här är alltså bara arbetstagarens kostnader. Arbetsgivarens rättegångskostnader är vanligen större än arbetstagarens. Den som förlorar fallet ska i huvudsak betala också motpartens rättegångskostnader, så potten kan växa till ungefär 50 000 euro, räknar Stenholm.

Vad består rättegångskostnaderna av?

Det är inte billigt att söka rättvisa. Genom att se närmare på prislappen blir det klart vad kostnaderna består av.

– Juristen gör mycket utredningsarbete. Han eller hon utreder händelsernas förlopp och intervjuar vittnen, sätter sig in i rättslitteraturen och i tidigare rättsfall. Juristen går igenom den skriftliga bevisföringen och skaffar eventuellt till. I vissa fall måste man gå igenom också EU-rätten och ibland ännu skaffa sakkunnigutlåtanden, som också kostar, specificerar Stenholm.

Till detta kommer ännu eventuella resekostnader och dagtraktamenten.

Pros jurister har den bästa erfarenheten i landet

Vid arbetstvist eller brottsfall i anslutning till arbetet får förbundets medlem gott om valuta för medlemsavgifterna.

Då Pro tar sig an att sköta sin medlems tvist eller brottsfall och fattar beslut om rättshjälp, svarar förbundet för alla eventuella rättegångskostnader. Pros chefsjurist fattar alltid beslut om rättshjälp fall för fall och separat för varje rättsinstans. 

– Det finns varken självrisk eller kostnadstak. Om medlemmen förlorar sin sak, står Pro för kostnaderna, bekräftar Stenholm.

Det finns varken självrisk eller kostnadstak.

Om medlemmen förlorar sin sak, står Pro för kostnaderna.Chefsjuristen betonar att ersättningen av kostnader inte är den enda juridiska förmån Pros medlem får. Pro kan erbjuda som hjälp för sina medlemmar jurister som kan sköta tjänstemännens anställningstvister bättre än någon annan i Finland.

– Våra jurister har ett mycket brett kunnande och ingående erfarenhet av anställningstvister.

Pro hjälper sina medlemmar i alla juridiska ärenden i anslutning till deras anställnings- eller tjänsteförhållande.  Utöver anställningstvister kan det vara fråga om diskrimineringsfall, krav på lönefordran eller meningsskiljaktigheter om brott mot jämställdhetslagen.

Fackförbundets jurister sköter också brottsfall i anslutning till arbetet, till exempel arbetarskyddsbrott.

Först kontakt till branschombudsmannen

Om man misstänker att man fått sparken på olagliga grunder, är det inte juristen man genast ska kontakta. Först lönar det sig att kontakta branschombudsmannen i den egna regionen.

– Han eller hon kan utreda saken och förklara den juridiska sidan för medlemmen. Branschombudsmännen hjälper också i förhandlingarna med arbetsgivaren. Vid behov konsulterar de våra jurister, säger Stenholm.

Om man misstänker att man fått sparken på olagliga grunder, lönar det sig att kontakta branschombudsmannen i den egna regionen.

Om enighet inte uppnås med arbetsgivaren, överförs ärendet till chefsjuristens, eller med andra ord Stenholms, bord. Pros jurist som får i uppgift att sköta ärendet sätter sig in i fallet och utreder vid behov saken ytterligare. Om det föreligger grunder och det parterna emellan inte nås en uppgörelse i godo, väcker han eller hon talan och fallet går vidare till domstol.

Hur framskrider behandlingen av en arbetstvist?

1. Om du misstänker att du blivit olagligt uppsagd, ta först kontakt till branschombudsmannen i din region. Han eller hon utreder saken och ger råd om den juridiska sidan. 

2. Branschombudsmannen hjälper i förhandlingarna med arbetsgivaren.

3. Om enighet inte uppnås med arbetsgivaren, överförs ärendet till chefsjuristens bord.

4. Ärendet överförs till någon av Pros jurister.

5. Juristen fördjupar sig i fallet, gör eventuella tilläggsutredningar, intervjuar vittnen, sätter sig in i tidigare rättsfall.

6. Om det finns grunder för rättsfall och uppgörelse i godo inte nås, väcker juristen talan.

7. Ärendet behandlas i tingsrätten.

8. Domstolens dom. Efter eventuell överklagan överförs ärendet ännu till hovrätten.