Skulle du vara en bra löneförhandlare? | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Skulle du vara en bra löneförhandlare?

6.11.2015 kl. 16:15
|

Hur skulle det kännas om varje arbetstagare på din arbetsplats själv skulle avtala direkt med arbetsgivaren om arbetstider, semestrar, lön och många andra viktiga villkor i anställningsförhållandet?

Hur skulle det kännas om varje arbetstagare på din arbetsplats själv skulle avtala direkt med arbetsgivaren om arbetsstudier, semestrar, lön och om många andra viktiga villkor i anställningsförhållandet?

Någon kan tro att hen klarar sig bra i en sådan förhandling, men största delen har betänkligheter. Arbetsgivaren skulle säkert vara den starkare parten i de förhandlingarna.

I Finland behöver man inte vara rädd för ett sådant upplägg. Det ser vårt traditionella förhandlingssystem till, där en stor del av anställningsvillkoren bestäms med kollektivavtal mellan förbunden. I många branscher garanterar det allmänt bindande avtalet ett minimiskydd för arbetstagarna även i företag som inte hör till arbetsgivarförbund.

I höstens politiska diskussion har man också rackat ner på det finländska kollektivavtalssystemet. Enligt kritikerna är det en kvarleva från en förfluten värld.  

Pros chef för de juridiska tjänsterna Patrik Stenholm skriver inte under påståendet. Enligt honom fungerar Finlands avtalssystem bra.

– Varför reparera sådant som inte är sönder? Systemet kan förbättras, men det måste ske genom att avtala.

Allmänt bindande kollektivavtal binder alla

Att ett kollektivavtal har allmänt bindande verkan betyder att arbetsgivaren ska tillämpa avtalets villkor i alla anställningsförhållanden. Det binder även de företag som inte hör till arbetsgivarförbundet som ingått avtalet. Det finns ungefär 150 kollektivavtal som är i kraft i Finland.

Avtal som ingåtts mellan fackförbund och arbetsgivarorganisation och är tillräckligt representativt kan få ställning som allmänt bindande. Det är nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan som bedömer det.  

Då ungefär hälften av dem som arbetar i en bransch hör till avtalets tillämpningsområde, kan avtalet anses vara tillräckligt representativt. Arbetstagarnas organisationsgrad i branschen kan ha betydelse vid bedömningen av om den allmänna bindningen uppfylls.

– Ju större del av arbetstagarna som organiserar sig, desto bättre möjligheter har förbunden att avtala om frågor med kollektivavtal, påminner Patrik Stenholm.

Avtal är också till arbetsgivarnas fördel

Till arbetsgivarorganisationernas mål hör att öka den lokala avtalsverksamheten. Om målsättningen går igenom, avtalar arbetsgivaren och arbetstagaren sinsemellan på arbetsplatsen om allt fler saker i anslutning till anställningsförhållandet.

– Det är redan nu möjligt att avtala lokalt i enlighet med kollektivavtalet, påminner Patrik Stenholm.

Det finns bestämmelser om det här i många kollektivavtal. Fackföreningsrörelsen har ändå ett viktigt villkor för att avtala lokalt:

– Det ska alltid vara fråga om att avtala genuint.

Vanligen följer företagen avtalsbestämmelserna bra. Avtalen arbetsmarknadsorganisationerna ingått underlättar också företagens administrativa börda, då man inte skilt behöver förhandla om alla saker på arbetsplatsnivå.

– Ett allmänt bindande kollektivavtal underlättar även en ansvarsfull arbetsgivares liv. Man kan alltid avtala om bättre villkor i företaget, säger Stenholm.

Facket godkänner inte tvångslagar

Regeringen har förberett en tvingande lagstiftning, som om den blir verklighet skulle skära i övertidsersättningar och lön för sjuktid. Regeringens förslag skulle begränsa arbetsmarknadsparternas avtalsrätt: man skulle inte få avtala ens med kollektivavtal om bättre villkor än lagen ger. Facket motsätter sig förslag om tvingande begränsningar.

– Ur fackförbundens och arbetstagarnas synvinkel skulle det vara mycket tråkigt, säger Patrik Stenholm.

– Om man inte längre kan avtala om centrala anställningsvillkor såsom lönesättning och arbetstidsersättningar med kollektivavtal, skulle det vara ett slag mot löntagarna och det bra fungerande avtalssystemet.

Ammatissa Pro-tidningen/Risto Paananen
Översättning Susanne Paetau