Partiell sjukdagpenning hjälper återgång till arbetet | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Partiell sjukdagpenning hjälper återgång till arbetet

16.8.2017 kl. 16:26
|

Nu har det utretts: användning av partiell dagpenning i ett tidigt skede av arbetsoförmåga underlättar återgång till arbetet.

Pro Nyheter/Arbetshälsoinstitutet

Vid arbetsoförmåga kan användning av partiell sjukdagpenning i ett tidigt skede öka chanserna för en hållbar återgång till arbetet och arbetsdeltagande under en tvåårig uppföljningstid. Det visar en undersökning som har genomförts av Arbetshälsoinstitutet, Folkpensionsanstalten och Pensionsskyddscentralen.

Vid uppföljningstidens slut blev andelen heltidssjukpensionerade mindre bland dem som hade fått partiell sjukdagpenning än i jämförelsegruppen, som hade lyft full sjukdagpenning. Däremot blev partiellt arbetsförmögna oftare deltidssjukpensionerade. Undersökningen avgränsades till de två sjukdomskategorier som orsakar de flesta fallen av arbetsoförmåga – sjukdomar i rörelseorganen och psykisk ohälsa.

Hjälp för att stanna i arbetet

Finlands system med partiell sjukdagpenning verkar ge partiellt arbetsföra arbetstagare med stadigvarande heltidsanställning större möjligheter att stanna kvar i förvärvslivet och senarelägga tidpunkten för full sjukpensionering.

–Deras arbetsinsats kan ha stor betydelse för samhället, speciellt i sådana branscher där det inte är lätt att rekrytera arbetskraft, konstaterar ledaren för undersökningen, forskarprofessor Eira Viikari-Juntura vid Arbetshälsoinstitutet.

I undersökningen som genomfördes av Arbetshälsoinstitutet, FPA och Pensionsskyddscentralen samkördes uppgifter om sjukfrånvaro, arbetsnärvaro och sjukpensioner ur FPA:s och Pensionsskyddscentralens register med Statistikcentralens kombinerade arbetstagar-arbetsgivar-data. Undersökningen gällde användningen av partiell sjukdagpenning under de första 60 dagarna av en sjukledighet, vilket möjliggjordes genom lagändringar år 2010.

Partiell sjukdagpenning biter bättre vid vård av psykisk ohälsa än vid sjukdom i stödorganen

Den partiella sjukdagpenningens positiva inverkan var större vid vård av psykisk ohälsa än vid sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

En period med partiell sjukdagpenning hjälpte säkrare vid återgång till arbetet i den privata än i den offentliga sektorn. De positiva effekterna av partiell sjukdagpenning var större inom industrin samt inom yrkesmässig, vetenskaplig och teknisk verksamhet än inom social- och hälsovårdstjänster. Partiell sjukdagpenning speciellt vid sjukdom i stöd- och rörelseorganen ledde ofta till partiell sjukpension.

Partiell sjukdagpenning infördes i Finland år 2007. Till en början kunde den användas bara efter en 60 dagar lång oavbruten period av full sjukdagpenning, men år 2010 blev det möjligt redan från början av sjukpenningsperioden.

– Med de lagändringar som trädde i kraft 2010 har man lyckats rätt bra med att uppnå målen att öka återgången till arbetet och arbetsdeltagandet på längre sikt, konstaterar Viikari-Juntura.

Den partiella sjukdagpenningen är hälften så stor som sjukdagpenningen och den ansöks från Folkpensionsanstalten. Partiell sjukdagpenning kan beviljas under förutsättning att arbetsgivaren och arbetstagaren ingår ett tidsbundet avtal om deltidsarbete.