Työelämän kehittäminen | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pron lausunto perustulokokeilusta

Hallitus on päättänyt aloittaa Suomessa perustulokokeilun, minkä keskeisimpinä tavoitteina voidaan pitää uuden tutkimustiedon saamista sosiaaliturvan ja työ- ja yrittäjätulon helpomman yhdistämisen työllisyysvaikutuksista sekä muusta vaikutuksesta työmarkkinakäyttäytymiseen. Lisäksi tärkeänä tavoitteena voidaan pitää tutkimustietoa sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistamisen ja siirtymien helpottamisen vaikutuksista.

Ammattilliitto Pro kannattaa perustulokokeilulle asetettuja tavoitteita ja pitää hyvänä että paljon keskustelua herättäneestä uudesta tulonsiirtomuodosta saadaan kokeellista tutkimustietoa. Hallituksen perustulokokeilusta lausunnolle lähettämä lakiesitys on valitettavasti vaillinainen ja se sisältää useita kohtia, joihin Pro haluaa kiinnittää hallituksen huomiota ja toivoo hallitukselta niihin muutoksia tai selkiytystä.

Pro lausui sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi perustulokokeilusta. Lausunto annettiin 9.9.2016, ennen määräaikaa.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Kokeiltava malli on toteuttamiskelvoton laajassa mittakaavassa, sillä valtiontalouden rajoitusten vuoksi mallia ei voitaisi laajentaa koskemaan keskeisiä tulonsiirtoja saavien ryhmiä.

 • Perustulokokeilusta annetussa lainsäädännössä on epäselvyyttä työttömyyskassojen maksamien etuuksien maksamiseen liittyen. Ansiosidonnaisten tukien saajien sekä työttömyyskassojen asema kokeilussa on epäselvä.

 • Perustulokokeilussa kaavailtu otos on pieni ja siihen aiotaan sisällyttää ainoastaan tietyssä yhdessä työmarkkinatilanteessa olevia tulonsiirtojen saajia.

 • Perustulokokeilun otoksen pienuuden vuoksi kokeilusta ei ole saatavissa tutkimustietoa, mistä selviäisi kokeilun tasa-arvovaikutukset sekä uuden tukimuodon mahdolliset muutokset pienten lasten vanhempien perheisiin.

 • Kokeilun pakollisuus voi asettaa perheellisen perustulon saaja ongelmalliseen tilanteeseen silloin kun perheessä on useampi aikuinen, jotka saavat tulonsiirtoja ja työllistymiskannusteet saattavat kadota.

 • Perustulon rinnalla kulkevien palveluiden kehittäminen on jätetty huomiotta.

 

Lue lisää:

Pron lausunto hallituksen esitykseen perustulokokeilusta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

 

Kilpailukykysopimuksen muutosturvaa koskevien sopimuskohtien sisällössä parannettavaa

Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi STTK:lta lausuntoa kilpailukykysopimuksen muutosturvaa koskevien sopimuskohtien toteuttamisesta lainsäädännössä. STTK on pyytänyt jäsenliitoilta kommentteja asiasta 24.8.2016 mennessä. Ammattiliitto Pro toimitti lausuntonsa määräaikaan mennessä.

Pron kommenttien keskeiset viestit:

 • Kilpailukykysopimuksen muutosturvakirjausten toteuttaminen lainsäädännössä: Vastuu irtisanotun työntekijän työllistymistä edistävän valmennuksen tai koulutuksen tarjoamisesta tulee olla yksinomaan työnantajalla 

 • Työsopimuslakiin ehdotetaan kirjattavaksi ”Koulutus tai valmennus on toteutettava työntekijän irtisanomisaikana taikka kohtuullisen ajan kuluessa työsuhteen päättymisen jälkeen. Koulutuksen tai valmennuksen toteutumisaika tai todennäköinen toteutumisaika on kuitenkin oltava työntekijän tiedossa työsuhteen päättymishetkellä.” Esitys ei ole Pron näkemyksen mukaan kilpailukykysopimuksen mukainen. Koulutuksen tulee tapahtua kokonaan irtisanomisajalla ja työajalla.

 • Tarjottavan valmennuksen tai koulutuksen arvo ja sen mittaaminen: Koulutuksen arvo tulee laskea säännöllisen työajan keskiansion mukaan huomioiden kaikki palkanosat. Koulutuksen ei ole tarkoitus olla yksi suuri ja massoille tarkoitettu seminaari vaan henkilökohtainen valmennus, joka edesauttaa yksilön työllistymistä ja huomioi irtisanottujen henkilökohtaiset koulutustarpeet.

 • Tarjottavan valmennuksen tai koulutuksen sisältö: Vain kilpailukykysopimusta neuvotelleet henkilöt voivat vastata kysymykseen, mitä sopimuksessa on tarkoitettu ”muilla sellaisilla järjestelyillä”. Lailla tulisi säätää, että muista järjestelyistä voidaan sopia yhteistoimintamenettelyssä ja niiden tulee olla taloudellisesti vastaavan tasoisia kuin koulutusvelvollisuus.

 • Kilpailukykysopimuksen sanamuoto ja työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu edellyttävät, että valmennus ja koulutus tulee antaa kaikille irtisanomisajalla. Tämä myös tukee valmennuksen ja koulutuksen tarkoituksen toteutumista. Kilpailukykysopimuksessa ei liene tarkoitettu, että työllistämisvapaata käytetään koulutusvelvoitteen toteuttamiseen, vaan koulutusvelvoite on tarkoitettu lisäämään ja tukemaan jo olemassa olevia työllistämistoimia. Työllistämisvapaata on tarkoitus käyttää työnhakemiseen. Tämä ei ole mahdollista ja työllistämisvapaan tarkoitus vaarantuu, jos sen aikana toteutetaan kilpailukykysopimuksessa tarkoitettu koulutusvelvoite. Tuloverolain 4 luvussa tulee säätää erikseen, että muutosturvana annettava koulutus tai sen antamatta jättämisestä suoritettava korvaus ei ole veronalaista tuloa.

 

 • Työnantajalle säädettävän velvollisuuden rikkomisen seuraamukset: Tarkoituksenmukaista olisi säätää vastaavanlaisesta korvausnormista kuin irtisanomisajan noudattamatta jättämisen korvaamisesta on säädetty. Korvaustaso olisi koulutuksen arvo. Korvaus erääntyy maksettavaksi työsuhteen päättyessä, koska valmennus/koulutus tulee antaa ennen työsuhteen päättymistä. Korvaus olisi säädettävä verovapaaksi ja vaikutuksettomaksi suhteessa työttömyysturvaoikeuteen.

 

Lue lisää:

Pron kommentit kilpailukykysopimuksen muutosturvaa koskevien sopimuskohtien toteuttamisesta lainsäädännössä.

Työttömyysturvalain muutosesitys haasteellinen

STTK pyysi liitoiltaan kommentteja hallituksen esitykseen työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi. STTK on laatinut esityksestä lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle. Pro on kommentoinut esitystä 18.5.2016 STTK:lle.

Pron kommenttien keskeiset viestit:

 • Esityksessä ehdotetaan, että työttömällä olisi jatkossa velvollisuus ottaa vastaan myös sellaista kokoaikatyötä, josta maksettava palkka työn vastaanottamisesta aiheutuneiden kustannusten jälkeen on pienempi kuin henkilölle maksettava työttömyysetuus. Pro vastustaa esitystä jyrkästi.

 • Esityksessä ehdotetaan, että TE-toimisto voisi poistaa työtöntä kuulematta kolmen kuukauden ammattitaitosuojan, jos TE-toimiston arvion mukaan työttömän oman alan työtä ei ole tarjolla ammattitaitosuojan voimassaolon aikana. Pro katsoo, että esitys ammattitaitosuojan poistamismahdollisuudesta ilman työttömän työnhakijan kuulemista rikkoo räikeästi hallintolain (434/2003) 34 §:ä.

 • Esityksessä ehdotetaan, että TE-toimistolle annettaisiin mahdollisuus asettaa 60 päivän korvaukseton määräaika, jos työtön ilman pätevää kieltäytyy osallistumistumasta hänelle tarjottuun palveluun, vaikka kyseisestä palvelusta ei olisi sovittu hänen työllistymissuunnitelmassaan. Pro katsoo, että TE-toimistolle esitetty oikeus korvauksettoman määräajan asettamiseen vaarantaa vakavasti työttömän oikeusturvan.

 • Esityksen valmistelussa tuntuuunohtuneen perustuslaissa säädetty oikeus työttömyyden aikaiseen perustoimeentuloon (joka ei tarkoita viimesijaista turvaa eli kuntien maksamaa toimeentulotukea).

 • Esitystä on ehdottomasti tarkennettava TE-toimistoa koskevien menettelytapavaatimusten osalta, koska kyse hallintolain tarkoittamasta julkisen vallan käyttämisestä, eli toiminnasta, jossa päätetään henkilön laissa säädetyistä oikeuksista ja velvollisuuksista

 • Viranomaisen taloudellisiin ja tiedollisiin resursseihin nähden alisteisessa asemassa olevalle työttömälle on turvattava tehokkaat muutoksenhakukeinot tilanteissa, jossa TE-toimisto epää oikeuden työttömyysturvaan antamalla työttömyyskassaa sitovan kielteisen työvoimapoliittisen lausunnon.

Lue lisää:

Ammattiliitto Pron näkemys työ- ja elinkeinoministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Tasa-arvolain toteutumista tuettava

STTK pyysi liitoiltaan kommentteja hallituksen esitykseen naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta ja tasa-arvovaltuutetusta annetun lain muuttamisesta. Pron lausunto toimitettiin ennenmääräaikaa, 5.4.2016.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • sovintomenettelyä koskevien säännösten sisällyttäminen tasa-arvolakiin on kannatettavaa
 • Työtuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat työ- ja virkaehtosopimusten tulkintakysymykset tulee jättää esityksen mukaisesti tasa-arvovaltuutetun toimivallan ulkopuolelle
 • tasa-arvovaltuutetun resurssit hoitaa tehtävää tulee turvata

Lue lisää:

Pron lausunto tasa-arvosta annetun lain ja tasa-arvovaltuutetusta annetun lain muuttamisesta

Toimenpiteet harmaan talouden kitkemiseksi tärkeitä

STTK pyysi liitoiltaan kommentteja hallituksen esitykseen laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta. Pron laisinto toimitettiin määräaikaan 17.2.2016 mennessä.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Harmaan talouden trojuntaan tarvitaan lisää ennaltaehkäiseviä-, paljastamis- ja selvittämistoimia, joita esitetyt muutokset mahdollistavat
 • Viranomaisten lisätty tiedonsaantioikeus positiivinen muutos
 • Työsuojeluviranomaisten riittävät resurssit tulee varmistaa
 • Yksilön suojan kannalta tärkeää, että tiedonsaanti rajattu valvonnan kannalta välttämättömiin tietoihin
 • Yksilön suojan kannalta tärkeää myös se, että tietojen hävittämisestä on säädetty niiden käytön jälkeen

Lue lisää

Pron lausunto lakiesitykseen työsuojeluvalvonnan muutoksista

 

Pro vastustaa työsopimuslain muutoksia

Ammattiliitto Pro lausui hallituksen esitykseen työsopimuslain muuttamisesta. Pron lausunto toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriöön ennen määräajan päättymistä 11.2.2016.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Työsopimuslakiin esitetyt muutokset tulee perua koska ne heikentävät useiden ryhmien asemaa työelämässä
 • Erityisesti nuorten, naisten ja ikääntyvien asema uhattuna
 • Esitetyillä muutoksilla ei saavuteta hallituksen asettamia tavoitteita
 • Epätodennäköistä, että hallituksen esitys synnyttäisi merkittävästi lisää uusia työpaikkoja Suomeen.

Lue lisää:

Lausunto esitykseen työsopimuslain muuttamiseksi

 

Yhdenvertaisuuden tulee toteutua lainsäädäntöä uudistaessa

STTK pyysi liittojensa kommentteja STM:n Monimuotoiset perheet -työryhmän loppuraporttiin. Pron lausunto toimitettiin 20.11.2015 määräaikaan mennessä. 

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Lainsäädäntö tulee uudistaa siten, että se varmistaa yhdenvertaisuuden toteutumisen kaikkien lasten ja vanhempien perheissä, riippumatta esimerkiksi lapsen perheessä olevien vanhempien määrästä, sukupuolista tai siitä, missä vanhempi asuu.
 • Ammattiliitto Pro kannattaa tehtyjä esityksiä säännösten korjaamiseksi.
 • Lisäksi perheissä, jossa lapsella on enemmän kuin kaksi vanhempaa, heille kaikille tulee myöntää oikeus isyysrahaan. 

Lue lisää:

Lausunto Monimuotoiset perheet -työryhmän loppuraporttiin

 

Vuosilomien siirto-oikeus koettu positiivisena asiana 

Eduskunta edellytti edellisen vuosilomalain uudistuksen yhteydessä, että hallitus seuraa vuosiloman siirtämisen karenssisäännön vaikutuksia ja laatii asiasta selvityksen tämän vuoden loppuun mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö ei vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista johtuen ole laatinut perusteellista selvitystä. Ministeriö on pyytänyt kommentteja. Ammattiliitto Pro on vastannut määräaikaan 11.11.2015 mennessä ministeriölle.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Vuosilomien siirto-oikeus on aiheuttanut jonkin verran kyselyjä liiton neuvontapalveluihin, koska säännös on uusi. 
 • Siirto-oikeus on koettu positiivisena uudistuksena eikä suuria ongelmia ole ilmennyt. 
 • Arvioiden taustalla olevat laskelmat perustuvat tilastoihin, jotka ovat ristiriidassa keskenään.
 • Yksityisellä sektorilla ei Pron käsityksen mukaan tilastoida riittävällä tarkkuudella lyhyitä (1-3 päivän) poissaoloja. Juuri lyhyet poissaolot ovat sellaisia, joihin lakimuutoksella on ollut vaikutusta. 
 • Sairausajan mahdollisesta kasvusta ei sinällään voida päätellä suoraan, että se kokonaisuudessaan johtuisi juuri vuosilomalakiin tulleesta siirto-oikeudesta.

Lue lisää: 

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle vuosilomalain siirto-oikeuden karenssisäädöksen poistamisen vaikutuksista

 

Valvontatyössä kiinnitettävä huomiota potentiaalisiin ongelmakohtiin ja henkiseen työsuojeluun

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen valvoman rakentamisen ja rakennusteollisuuden toimialan yleiskuvausta päivitetään. Työmarkkinajärjestöjen lausuntoja on pyydetty toimialan tulevaisuudesta ja työsuojelun kehityksestä 22. toukokuuta mennessä.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Harmaan talouden torjunnassa on saavutettu merkittäviä edistysaskelia ja harmaan talouden torjunta on otettu vakavasti rakennusalan järjestäytyneissä yrityksissä.
 • Työturvallisuuden osalta on jo pitkään tehty menestyksellistä ja järjestel­mäl­listä työtä, etenkin järjestäytyneessä kentässä.
 • Tulevaa valvontaa suunnitellessa otettavan huomioon entistä enemmän myös henkinen työsuojelu.
 • Valvontatyön suorittamista suunnattava neuvovaan ja keskustelevaan suuntaan.
 • Valvontatoimintaa entistä enemmän suuntaamaan potentiaalisiin ongelmakohteisiin.

 

Lue lisää:

Näkemykset aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen valvoman rakentamisen ja rakennusteollisuuden toimialan yleiskuvauksen päivitykseen 

 

Vaarallisten kemikaalien käsittely, varastoinnin valvonta ja turvallisuusvaatimukset 

TEM on pyytänyt STTK:lta lausuntoa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta sekä vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annettujen asetusten muuttamisesta. STTK on ohjannut lausuntopyynnön liitoille. Pro on lausunut STTK:lle  20.2.2015.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • On positiivinen asia, että asetusten muutosehdotuksissa on ensisijaisesti keskitytty Seveso III -direktiivin aiheuttamiin muutostarpeisiin.
 • Niin sanotut kasalliset kemikaaliryhmät tulee säilyttää niiden kemikaalien osalta, jotka eivät sisälly CLP-luokituksiin.

Lue lisää:

Lausunto vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta sekä teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimusten muuttamisesta

 

Asbestipurkutyöluparekisteri parantaa valvontaa

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa on käsiteltävänä mietintöä varten hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (HE 323/2014 vp).  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt STTK:lta kirjallista lausuntoa asiasta ja STTK on pyytänyt Ammattiliitto Prolta lausuntoa 5.1.2015 mennessä.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Lakiehdo­tus on onnistunut ja parantaa tavoitteensa mukaisesti asbestityön turvallisuutta.
 • Asbestipurkutyöluvista muodostettava valtakunnallinen rekisteri parantaa viran­omaisten valvontamahdollisuuksia, myös työntilaajien mahdollisuutta varmistua, että asbestipurkutyötä tekemässä ovat pätevät tekijät.
 • Tällä hetkellä sama koulutus on käytössä sekä purkutyötä suorittavilla työntekijöillä, että purkutyötä johtavilla työnjohtajilla. Työnjohtajien koulutusvaatimuksia ei ole syytä tästä ankaroittaa, mutta tulevaisuudessa teknisten tutkintojen lisäopin­noiksi asbestipurkutöiden johtamiseen tähtäävät opinnot on syytä hyväk­syä.
 • Kahden vuoden siirtymäaika aikaisempien määräyksien mukaisten purku­pätevyyksien haltijoille on kohtalaisen ankara, mutta perusteltu asbestipurun vaaral­lisuuden huomioon ottaen.
 • Asbestityöstä voidaan säätää myös laajemmalle ulottuvassa lainsää­dän­nössä.

Lue lisää:

Lausunto asbestipurkutyöstä

 

Kotihoidontuen uudistuksessa tulee huomioida perheiden moninaisuus

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt STTK:lta lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi lastenhoidon tuista. STTK pyytää liittojensa kommentteja 29.12.2014 mennessä.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei tule rajata.
 • Kotihoidontuen uudistuksessa tulee huomioida perheiden moninaisuus.
 • Joustavan hoitorahan käytön toteutuminen lain tarkoittamalla tavalla vaatii muutoksen työsopimuslain osittaiseen hoitovapaaseen. 

Lue lisää:

Lausunto lastenhoidon tuista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Velvoitetyöllistettyjen palkkaaminen kunnissa sekä voittoa tavoittelemattomissa yhdistyksissä ja säätiöissä   

STTK on pyytänyt jäsenliittojen kommentteja 11.9.2014 mennessä STM:n ja TEM:n valmistelemaan työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muutosesitykseen.

Pron lausunnon keskeiset viestit:            

 • Pro vastustaa esitettyä lakimuutosta, koska se asettaisi työtä tekevät palkansaajat eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, kenen palveluksessa he työskentelevät; kunnan vai yksityisen yrityksen.
 • Lakimuutos lisäisi valtion kustannuksia, eikä edesauttaisi tosiasiassa pitkäaikaistyöttömien asemaa.
 • Lainsäädännöllä ei tule mahdollistaa tilannetta, jossa työtä teetetään valtion kustantamalla työvoimalla samaan aikaan, kun työnantajan vakituista työvoimaa irtisanotaan tai lomautetaan.
 • Menettely mahdollistaa ja houkuttaa irtisanomis- ja lomautusoikeuden väärinkäyttöön ja vaikuttaa haitallisesti työmarkkinoiden toimivuuteen.
 • Erityisesti lomautettujen osalta muutos on epäoikeudenmukainen: jos työnantajalle tulee työtä tarjolle, työllistämistoimenpiteen kohteena on oltava aina ensisijassa työsuhteessa jo oleva lomautettu henkilö eikä velvoitetyöllistetty.
 • Jos lainsäädäntömuutokseen päädytään, tulee lain olla määräaikainen ja rajoittua vain kuntatyönantajiin, eikä voittoa tavoittelemattomiin säätiöihin tai yhdistyksiin.

Lue lisää:

Lausunto TSL 13L 6§ muuttamisesta

 

Asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittaminen

Ammattiliitto Pron lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön  teettämästä selvityksestä asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta.

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Pro pitää ehdotusta, jonka mukaan tiedonvaihdon parantamiseksi olisi selvitettävä kansalliseen lainsäädäntöön tehtäviä muutoksia, erittäin hyvänä ja tarpeellisena.
 • Pro puoltaa kattavien tietojen välittämistä sinänsä, jotta kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien taloudellinen tasapaino säilyisi, eikä sosiaaliturvashoppailu EU:n alueella lisääntyisi johtaen pahimmillaan kansallisten järjestelmien luhistumiseen.
 • Hallinnollisesti raskaita sosiaaliturvajärjestelmiä tulee kehittää järkevimmiksi.
 • Kansallisella ja EU-tasolla tulisi pyrkiä tietojen vaihdon koordinointiin ja ennen kaikkea yhtenäistämään perheyksikön määritelmää EU-tasolla.
 • Työttömyysturvalainsäädäntöä koskevassa kansallisessa lainvalmistelu- ja EU-säännösten yhteensovitustyössä olisi ennen kaikkea asetettava painoarvoa huolelliselle tosiasioihin perustuville vaikutusten arvioinneille.
 • Pro suhtautuu myönteisesti työn perusteella määräytyvään asumisperusteiseen sosiaaliturvaan.
 • Ammattiliitto Pro pitää selvityksen ehdotuksia ja tavoitteita oikeansuuntaisina.

Lue lisää:

Lausunto STM:n teettämästä selvityksestä asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamisesta 

 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttaminen

Ammattiliitto Pron lausunto ehdotukseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Ammattiliitto Pron kannattaa esitystä, jossa ehdotetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamista. Lakiin ehdotettavat muutokset johtuvat uudesta vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun Seveso III –direktiivin voimaansaattamisesta.
 • Esityksessä ehdotetaan räjähteitä koskevien säännöksien tarkentamista. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset räjähteiden valmistuksesta siirrettävällä laitteistolla, tilapäisestä varastoinnista sekä tehostealan toiminnanharjoittajan velvollisuuksista. Lisäksi ehdotetaan tarkennuksia kaupan yhteydessä tapahtuvan varastoinnin säännöksiin.                            

Lue lisää: Lausunto ehdotukseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää tulee vahvistaa

Ammattiliitto Pron lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c §:n muuttamisesta 

Pron lausunnon keskeiset viestit: 

 • Ihmiskaupan uhrien asema tulee turvata siten kun Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaista toimintaa koskeva yleissopimus edellyttää. 
 • Sääntelyä tulee soveltaa jatkossa kaikkiin Suomessa oleskeleviin ihmiskaupan uhreihin kansalaisuudesta riippumatta. 
 • Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmällä tulee olla riittävät resurssit.
 • Ensivaiheen tunnistustyötä tekevien tahojen määrän tulee olla laaja.
 • Auttamisjärjestelmään ottamisen kynnyksen tulee olla riittävän matalalla.
 • Kaikilla epäilyillä ihmiskaupan uhreilla tulee olla mahdollisuus toipumisaikaan, jolloin henkilö voi toipua hyväksikäytöstä ja harkita yhteistyötä viranomaisten kanssa.
 • Uhri tulee voida tunnistaa virallisesti myös tilanteessa, jossa syytettä ei voida nostaa, tai henkilö on joutunut ihmiskaupan uhriksi ulkomailla.
 • Kuntien sosiaali- ja terveysviranomaisille tarjotaan ohjeistusta ihmiskaupasta ja auttamisen kehittämisestä uhrien yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi.
 • Ihmiskaupparikosten tutkintaa tulee tehostaa.

Lue lisää:

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain  muuttamisesta

 

Yhdenvertaisuuslain suhdetta muuhun lainsäädäntöön tulee selkeyttää

Ammattiliitto Pron lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Pron lausunnon keskeiset viestit:

Yhdenvertaisuuslaki

 • Määräystä yhdenvertaisuuslain suhteesta muuhun lainsäädäntöön tulee selkeyttää.
 • Yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisestä työpaikalla yhteistyössä, suunnitelmasta tiedottamisesta sekä suunnitelman päivittämisestä on määrättävä tarkemmin.
 • Erilaisen kohtelun oikeuttamisperustelujen tulee koskea yhdenmukaisesti kaikkia syrjintäperusteita.
 • Työnantajan tulee pyynnöstä antaa selvitys sille, joka katsoo tulleensa syrjityksi.
 • Yhdenvertaisuuslain mukaisen hyvityksen tulee olla itsenäinen ja muusta lainsäädännöstä erillinen veroton korvaus.
 • Syrjinnän ja vastatoimien kiellon vastaisten työnantajan yksipuolisesti päättämien tai tarjoamien etuuksien ehtojen tulee olla mitättömiä.

Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta

 • Lain tarkoituksena tulee olla myös edistää sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvää tasa-arvoa.
 • Tasa-arvosuunnitteluvelvoite tulee ulottaa myös varhaiskasvatukseen.
 • Tasa-arvosuunnitelma tulee laatia työpaikalla myös jatkossa vuosittain.
 • Henkilöstön edustajien osallistuminen tasa-arvosuunnitteluun ja palkkakartoitukseen on turvattava ja heille on annettava koko henkilsötön palkkatiedot käyttöönsä kartoitusta laadittaessa.
 • Palkkakartoitus on tehtävä eri palkanosien osalta erikseen.

Lue lisää:

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei tule rajata

Ammattiliitto Pron lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta sekä varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esitykseen

Pron lausunnon keskeiset viestit:

 • Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei tule rajata.
 • Varhaiskasvatuslain tavoitteissa tulee selkeämmin taata lapsille oikeus sukupuolten väliseen tasa-arvoon sekä huomioida perheiden monimuotoisuus.
 • Tasa-arvon edistämisestä varhaiskasvatuslaissa tulee määrätä yksityiskohtaisemmin omassa pykälässään.

Lue lisää:

Lausunto lasten päivähoidosta sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettujen lakien muuttamiseen sekä varhaiskasvatuslain uudistamiseen

 

Tasa-arvolakia on uudistettava samapalkkaisuuden edistämiseksi

Ammattiliitto Pron lausunto YK:n Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toimeenpanon 20-vuotisarviointia varten.

Ulkoasiainministeriö on pyytänyt STTK:lta kommentteja Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toimeenpanon 20-vuotisarviointia varten. STTK on pyytänyt liittojensa kommentteja.

Pron lausunnon keskeiset viestit: 

 • Samapalkkaisuuden edistämiseksi tasa-arvolakia on uudistettava. Erityistä huomiota on kiinnitettävä palkkakartoitusten tehostamiseen sekä luottamusmiesten osallistumis- ja tiedonsaantioikeuksien parantamiseen.
 • Kolmikantaista samapalkkaisuusohjelmaa tulee jatkaa tehostetummin.
 • Sukupuolten välisen segregaation purkaminen tulee aloittaa mahdollisimman varhain.
 • Sukupuoli- ja tasa-arvotietoinen hoito, kasvatus ja opetus tulee vakiinnuttaa käytännöksi varhaiskasvatuksesta lähtien.
 • Jotta hoivavastuu saadaan tasaisemmin jaettua, tulee perhevapaa- ja hoitovapaajärjestelmät uudistaa. Vanhempainvapaassa tulee siirtyä 6+6+6 malliin.
 • Miehiä on kannustettava käyttämään enemmän perhevapaita mm. heille kiintiöidyillä omilla vapaaosuuksilla.
 • Nykyistä päivähoitojärjestelmää tulee kehittää vastaamaan perheen ja työn yhteensovittamisen tarpeita entistä paremmin. Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei tule rajata.
 • Naisten moninaisuus on otettava huomioon. Sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojaa on parannettava tasa-arvolain uudistamisen yhteydessä ja yhdenvertaisuuslakia on uudistettava tavalla, joka turvaa yhdenvertaisuuden syrjintäperusteesta riippumatta.
 • Perheisiin kohdistuvat uudistukset tulee toteuttaa siten, että varmistetaan yhdenvertaisuuden toteutuminen kaikkien lasten ja vanhempien perheissä, riippumatta vanhempien sukupuolista tai siitä, missä vanhempi asuu.
 • Naisten osuutta vallankäytössä ja päätöksenteossa tulee vahvistaa.

Lue lisää:

Lausunto YK:n Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toimeenpanon 20-vuotisarviointia varten