Mikä on virkaehtosopimus (VES)? | Ammattiliitto Pro | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Valtion virka- ja työehtosopimusten sopijapuolina ovat Valtion työmarkkinalaitos (VTML) sekä valtion pääsopijajärjestöt eli oma liittosi Ammattiliitto Pro (STTK), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK) ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (AKAVA). Sopimuksia ovat keskustason sopimukset ja tarkentavat virastokohtaiset sopimukset.

Valtion keskustason virka- ja työehtosopimuksia sekä tarkentavia virastokohtaisia sopimuksia sovelletaan valtion virastoissa ja laitoksissa.

Keskustason sopimuksia ovat mm. valtion yleinen virka- ja työehtosopimus, työaikasopimus, vuosilomasopimus ja sopimus matkakustannusten korvaamisesta.

Virastokohtaisia sopimuksia ovat hallinnonala- tai virastokohtaiset tarkentavat virka- ja työehtosopimukset. Näissä sopimuksissa sovitaan yksityiskohtaisemmin esim. virastoissa noudatettavista palkkausjärjestelmistä, luottamusmiehistä ja heidän palkkioistaan sekä työaika-asioista.

Virastokohtaisia sopimuksia neuvoteltaessa henkilöstön edustajana on pääsääntöisesti joko pääluottamusmies, luottamusmies tai Pron sopimusalavastaava.

Pron edunvalvonta vastaa valtion keskustason neuvottelutoiminnasta sekä koordinoi ja tukee virastotason neuvottelu- ja sopimustoimintaa.

Miten työ- ja virkasuhteet eroavat toisistaan?

Virkasuhteen suurin ero työsuhteeseen on julkisen vallan käyttö. Tehtävissä, joissa käytetään julkista valtaa, tulee olla virkasuhteinen henkilöstö. Virkasuhteiset henkilöt tekevät virassaan esimerkiksi yksittäisiä kansalaisia koskevia päätöksiä.

Virkasuhteeseen liittyy virkavastuu, jolla kontrolloidaan julkisen vallan käyttäjiä.

Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Jos hän jättää tehtävänsä tekemättä, häntä voidaan jopa syyttää virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Virkaan nimitetään

Työsuhteesta sovitaan aina kahden välisellä sopimuksella. Virkasuhde ei synny työsopimuksen tavoin sopimalla, vaan virkamies nimitetään virkaan viranomaisen yksipuolisella päätöksellä. 

Pääsääntöisesti virkaan haetaan julkisella haulla. Työsuhde on puolestaan kahdenvälinen sopimussuhde, eikä laki velvoita työnantajaa laittamaan työpaikkaa julkiseen hakuun. Hakuprosessit eivät juuri eroa toisistaan.

Uusista työsuhteista päätetään työnantajan taloudellisen tilanteen mukaan, kun taas virat perustetaan viraston budjetin puitteissa.

Palvelussuhde turvaa lakia paremmin

Sekä työ- että virkaehtosopimuksissa on määräyksiä, joihin lainsäädäntö ei ota ollenkaan kantaa.  Virka- ja työehtosopimuksissa määritellään esimerkiksi työaikakorvauksista, matkakorvauksista, lomarahasta, sairausajan ja äitiysvapaan palkasta.

Lue myös:

Virka- ja työsuhteet vertailussa: erot ja yhtäläisyydet

Pron neuvottelemat virkaehtosopimukset