Taloushallintoalan työnseisaus | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Ketä lakko koskee?

Lakon piirissä on kaikki taloushallintoalan työehtosopimuksen mukainen työ näissä yrityksissä, riippumatta siitä onko työntekijä jonkun ammattiliiton, esimerkiksi ERTOn tai Pron jäsen.  

Lisäksi koko alaa koskeva liukumakielto eli liukumasaldojen kerryttämiskielto, joka alkoi keskiviikkona 22.1. ja laajennettiin 27.1., on edelleen voimassa ja jatkuu kunnes liitot toisin ilmoittavat. Toisin kuin lakko liukumakielto koskee edelleen koko taloushallintoalaa eli on lakkoa laajempi. Liukumakielto ei kuitenkaan koske yrityksiä, joissa noudatetaan jotain muuta kuin taloushallintoalan työehtosopimusta (esimerkiksi AVAINtes tai Accountorin tes).

Liukumakielto alkoi 22.1.2020 ja jatkuu edelleen

ERTO ja Ammattiliitto Pro ilmoittivat taloushallintoalalle keskiviikkona 22.1. alkavan liukumakiellon, joka aluksi koski kaikkia taloushallintoalalla työskenteleviä, joiden työsuhteissa noudatetaan ainakin joiltakin osin valtakunnallista taloushallintoalan työehtosopimusta. Liukumakielto laajeni 27.1. alkaen koskemaan koko taloushallintoalaa. Liukumakielto ei kuitenkaan koske yrityksiä, joissa noudatetaan jotain muuta kuin Taloushallintoalan työehtosopimusta (esimerkiksi AVAINtes tai Accountorin tes). Liukumakielto jatkuu toistaiseksi.

Tiedotteet liukumakieltoon löydät täältä ».

Usein kysyttyjä kysymyksiä lakosta

Mitä lakko tarkoittaa?

Lakko on työtaistelumuoto, jonka aikana työntekijä on kokonaan poissa työpaikalta. Työntekijä ei mene lakon aikana töihin eikä työnantaja maksa palkkaa. Työntekijän työsuhde pysyy lakosta huolimatta voimassa ja jatkuu täysin ennallaan. Työntekijöiden lakko-oikeus pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Osallistuvatko työnseisaukseen vain Pron jäsenet vai kaikki liitosta riippumatta?

Kaikki työnseisauksen piirissä olevan työpaikan asiantuntijat, esimiehet ja toimihenkilöt menevät lakkoon riippumatta siitä ovatko he Pron, jonkun toisen järjestön jäseniä tai järjestäytymättömiä.

Jatkuuko liukumakielto lakkoilmoituksesta/lakosta huolimatta?

Liukumakielto jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Miten palaan töihin lakon päätyttyä?

Lakon päättymisen jälkeen töihin palataan normaalisti. Jos lakko päättyy aiemmin kuin oli ilmoitettu, Pro ja Erto tiedottavat jäsenistöä lakon päättymisestä.

Miten haen lakkoavustusta ja paljonko se on?

Lakkoavustusta haetaan lakkopäivän jälkeen. Lakkoavustusta maksetaan vain liittoon kuuluville työntekijöille, jotka ovat hakeneet lakkoavustusta oman liiton ohjeistuksen mukaisesti. Lakkoavustuksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi se, että jäsenmaksut on maksettu ajantasaisesti.

En kuulu liittoon ja työpaikalleni annettiin lakkovaroitus. Mitä teen?

Sinun kannattaa ehdottomasti liittyä jäseneksi. Vain liiton jäsenet ovat oikeutettuja liiton palveluihin mahdollisen lakon aikana ja lakkoavustus maksetaan vain jäsenille.
Liity jäseneksi täältä.

Tarvitseeko lakkoon osallistumisesta ilmoittaa työnantajalle?

Työntekijän ei tarvitse ilmoittaa lakosta työnantajalle. Työntekijällä on oikeus osallistua lakkoon ammattijärjestönsä päätöksen mukaisesti. Työntekijän ei tarvitse vastata työnantajan kysymykseen lakkoon osallistumisesta tai järjestäytymisestä. Työnantajalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta saada tietoa työntekijältä.

Työriitojen sovittelusta annetun lain mukaan edellytetään, että lakosta tai sen laajentamisesta tulee kirjallisesti ilmoittaa viimeistään kahta viikkoa etukäteen valtakunnansovittelijan toimistoon sekä vastapuolelle. Tämän ilmoituksen tarvittaville tahoille on toimittanut Pro ja ERTO.

Olen osa-aikainen työntekijä, ja työvuoroni käyvät etukäteen ilmi työvuoroluettelosta. Miten haen lakkoavustusta?

Osa-aikainen työntekijä, jonka työvuorot on merkitty työvuorolistaan, hakee lakkoavustusta vain työvuoroluetteloon merkityiksi työpäiviksi sattuvilta lakkopäiviltä, sillä vain jos lakkopäivä osuu osa-aikaisen työpäivälle, pidätetään palkka.

Olen työssä koulutussopimuksella palkattomasti. Tuleeko minun osallistua lakkoon?

Opiskelijat, jotka eivät ole työsuhteessa, eivät ole lakko-organisaation määräysvallassa. Heidän osaltaan ei siis voida päättää, ovatko he lakon piirissä vai sen ulkopuolella.

Opiskelijat, jotka eivät ole työsuhteessa, eivät ole yrityksen työvoimaa. Opiskelijalla tulee aina olla nimetty ohjaaja. Jos nimetty ohjaaja on lakossa, niin työnantaja ja oppilaitos sopivat keskenään, miten asia ratkaistaan. Ohjaamme opiskelijaa olemaan yhteydessä ensisijaisesti omaan oppilaitokseensa.

Olen oppisopimusopiskelija ja minulla on työsuhde lakonalaiseen työpaikkaan. Tuleeko minun osallistua lakkoon?

Oppisopimusopiskelijana olet työsuhteessa ja lakko koskee myös sinua.

Voiko työnantaja purkaa oppisopimussopimuksen, jos osallistun työtaisteluun?

Laillinen työtaistelu ei ole laillinen peruste purkaa oppisopimusopiskelijan työsuhdetta, vaikka opiskeleminen ei olisikaan lakon aikana mahdollista.

Mikä on luottamusmiehen rooli työtaistelutilanteessa?

Luottamusmies osallistuu lakkoon samalla tavalla kuin kaikki muut jäsenet.

Työsuojeluvaltuutetun rooli työtaistelutilanteessa?

Työsuojeluvaltuutettu osallistuu lakkoon samalla tavalla kuin kaikki muut jäsenet. 

Pysyykö työsuhde lakon aikana voimassa?

Työsuhde pysyy lakon aikana voimassa ja jatkuu täysin ennallaan. Lakon piiriin kuuluvalla työntekijällä ei kuitenkaan ole lakon aikana työntekovelvollisuutta eikä työnantajalla ole lakkolaiseen nähden työnjohto-oikeutta.

Saanko palkkaa lakon aikana?

Lakon ajalta ei makseta palkkaa. Työntekijällä ei ole lakkopäiviltä oikeutta myöskään työnantajan kustantamiin luontoisetuihin, kuten lounasetuun.

Miten lakko vaikuttaa vuosilomaani?

Normaalisti lakon aikana:

Lakon alkaminen ei keskeytä jo aloitettua vuosilomaa vaan se jatkuu normaalisti lakosta huolimatta. Työnantajan on maksettava lomapalkka ja lomaraha normaalisti.

Jos lakko alkaa ennen vahvistettua vuosilomaa, on työntekijä lakossa ja loma peruuntuu, ellei työnantajan ja työntekijän kesken muuta sovita.  Kun lakon kestäessä alkavaksi suunniteltu vuosiloma peruuntuu, työnantaja on velvollinen antamaan peruuntuneen vuosiloman myöhemmin. Jos lakko päättyisi ennen kuin vahvistettu vuosiloma päättyisi, työntekijä jää suoraan lakosta vuosilomalle.

Jos lakko ja ennalta ilmoitettu loma alkaisi samana päivänä, työntekijä on vuosilomalla, sillä vuosiloma alkaa kello 00.00 ja lakko vasta tämän jälkeen (eli silloin kun työvuoro alkaisi).

Lomaa ei voida määrätä alkavaksi lakon aikana.

Lakkoaika ei ole työssäolon veroista aikaa vuosiloman ansainnassa.

Tässä taloushallintoalan lakossa ERTO ja Pro ovat poikkeuksellisesti ilmoittaneet seuraavaa:

Lakko ei koske yksittäistä työntekijää niiden päivien osalta, jona/joina hän on lakkopäivänä tai -päivinä poissa työstä palkallisen vuosiloman, liukumavapaan tai muun palkalliseksi sovitun tai määrätyn syyn takia siitä riippumatta alkaako palkallinen poissaolo ennen vai jälkeen lakon.

Tämä tarkoittaa, että normaalitilanteesta poiketen työnantajalla ei ole oikeutta vähentää palkkaa palkallisilta poissaolopäiviltä. Työnantaja saattaa kuitenkin kiistää oikeuden palkkaan. Jos työnantaja näin toimii, menee palkallisuus normaalin lakkotilanteen mukaisesti.

Jos työnantaja vähentää ERTOn ja Pron ilmoituksen vastaisesti palkkaa, ota yhteyttä liittoon. Asia selvitetään lakon jälkeen.

Lakko ja sairausloma?

Normaalisti lakon aikana:

Jos sairauslomasi alkaa ennen lakon alkamista, on sinulle maksettava työehtosopimuksen sairausajan palkkamääräysten mukaisesti sairausajan palkkaa myös lakon ajalta. Ilmoita työnantajalle heti työnantajan ohjeistamalla tavalla sairauspoissaolostasi ja toimita viipymättä työnantajan pyytämä lääkärintodistus työnantajalle, vaikka liittyisitkin lakkoon sairausajan päättyessä.

Jos sairastut vasta ryhdyttyäsi lakkoon, sinulle ei oikeuskäytännön mukaan tarvitse maksaa sairausajan palkkaa lakkopäiviltä. Mikäli olet lakon päättyessä edelleen työkyvytön, olet oikeutettu sairausajan palkkaan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti tästä eteenpäin.

Tässä taloushallintoalan lakossa ERTO ja Pro ovat poikkeuksellisesti ilmoittaneet seuraavaa:

Lakko ei koske yksittäistä työntekijää niiden päivien osalta, jona/joina hän on lakkopäivänä tai -päivinä poissa työstä palkallisen vuosiloman, liukumavapaan tai muun palkalliseksi sovitun tai määrätyn syyn takia siitä riippumatta alkaako palkallinen poissaolo ennen vai jälkeen lakon.

Tämä tarkoittaa, että normaalitilanteesta poiketen työnantajalla ei ole oikeutta vähentää palkkaa palkallisilta poissaolopäiviltä. Työnantaja saattaa kuitenkin kiistää oikeuden palkkaan. Jos työnantaja näin toimii, menee palkallisuus normaalin lakkotilanteen mukaisesti.

Jos työnantaja vähentää ERTOn ja Pron ilmoituksen vastaisesti palkkaa, ota yhteyttä liittoon. Asia selvitetään lakon jälkeen.

Lakko ja perhevapaa?

Normaalisti lakon aikana:

Lakon piiriin kuuluvalla äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaalla olevalla on lakon aikana oikeus työehtosopimuksen mukaiseen vanhempainvapaan ajalta maksettavaan palkkaan, jos vapaa on alkanut ennen lakkoa ja jatkuu lakon aikana.

Tässä taloushallintoalan lakossa ERTO ja Pro ovat poikkeuksellisesti ilmoittaneet seuraavaa:

Lakko ei koske yksittäistä työntekijää niiden päivien osalta, jona/joina hän on lakkopäivänä tai -päivinä poissa työstä palkallisen vuosiloman, liukumavapaan tai muun palkalliseksi sovitun tai määrätyn syyn takia siitä riippumatta alkaako palkallinen poissaolo ennen vai jälkeen lakon.

Tämä tarkoittaa, että normaalitilanteesta poiketen työnantajalla ei ole oikeutta vähentää palkkaa palkallisilta poissaolopäiviltä. Työnantaja saattaa kuitenkin kiistää oikeuden palkkaan. Jos työnantaja näin toimii, menee palkallisuus normaalin lakkotilanteen mukaisesti.

Jos työnantaja vähentää ERTOn ja Pron ilmoituksen vastaisesti palkkaa, ota yhteyttä liittoon. Asia selvitetään lakon jälkeen.

Lakko ja palkaton vapaa?

Palkattomasta vapaasta sopinut työntekijä jää sovitun mukaisesti palkattomalle vapaalle lakosta huolimatta. Palkattomalla vapaalla oleva ei ole oikeutettu lakkoavustukseen ja jos kyse on palkattomasta vapaasta, ei hänelle makseta palkkaakaan.

Työntekijälle ennen lakkoa myönnettyä palkatonta vapaata ei voi peruuttaa lakon takia.

Lakko ja opintovapaa?

Opintovapaaoikeus on lakisääteinen oikeus eikä lakko ole laillinen syy sen epäämiseen tai opintovapaahakemuksen käsittelyn viivyttämiseen.

Myönnettyä opintovapaata ei voi lakon vuoksi peruuttaa.

Voiko työnantaja päättää työsuhteeni lakkoon osallistumisen takia tai kohdella minua tästä syystä syrjivästi?

Lakko on laillinen työtaistelutoimenpide ja siihen on jokaisella laillinen oikeus osallistua. Työntekijän osallistuminen lailliseen työtaisteluun ei oikeuta työnantajaa purkamaan tai irtisanomaan työsuhdetta eikä päättämään koeajalla olevan työntekijän työsuhdetta koeaikaan vedoten.

Työnantaja ei saa myöskään syrjiä lakkoon osallistuvaa työntekijää esim. kun päätetään työtunneista, työajoista, palkankorotuksista ym. asioista.

Mikäli työnantaja uhkaa päättää työsuhteen lakkoon osallistumisen takia tai kohtelee lakkoon osallistuvaa työntekijää syrjivästi lakkoon osallistumisesta johtuen, ilmoita tästä heti Prohon

Työnantaja painostaa minua luopumaan lakosta ja/tai eroamaan liitosta. Miten toimin?

Työntekijöitä ei saa yrittää painostaa luopumaan lakosta ja eroamaan liitosta. Räikeimmillään painostamisessa voi olla kyse rikoksesta (RL 47 luku 3 §). Mikäli työnantajasi painostaa sinua, ota aina yhteyttä Prohon.

Ehdin jo vastata työnantajalle, etten osallistu lakkoon - haluan kuitenkin osallistua. Voinko vielä osallistua lakkoon?

Oikeutesi osallistua lakkoon säilyy, vaikka olisit vastannut työnantajallesi toisin. Käytännössä voit vastata mitä tahansa, niin tästä huolimatta oikeutesi lakkoon säilyy.

En kuulu liittoon ja työpaikalleni annettiin lakkovaroitus. Mitä teen?

Sinun kannattaa ehdottomasti liittyä jäseneksi. Vain liiton jäsenet ovat oikeutettuja liiton palveluihin mahdollisen lakon aikana ja lakkoavustus maksetaan vain jäsenille.
Liity jäseneksi »

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Ota yhteyttä oman alueesi sopimusala-asiamieheen tai Pron työsuhdepäivystykseen p. 09 1727 3442 kello 8.30–16.00.

Taloushallintoalan liukumakielto

Taloushallintoalan työtehtäviä koskeva liukumakielto alkoi 22.1.2020. Liukumakieltoa laajennettiin 27.1.2020 koskemaan kaikkea taloushallintoalan yrityksissä tehtävää työtä ja niitä tukevaa työtä. Kielto on voimassa, kunnes Pro ilmoittaa toisin.

Liukumakiellon piirissä ovat kaikki alalla työskentelevät riippumatta siitä, ovatko he Pron tai ERTOn jäseniä, jonkin kolmannen liiton jäseniä tai järjestäytymättömiä. Liukumakielto koskee myös niitä taloushallintoalan yrityksiä, joissa ei noudatetaan mitään työehtosopimusta. Liukumakielto ei kuitenkaan koske yrityksiä, joissa noudatetaan jotain muuta kuin Taloushallintoalan työehtosopimusta (esimerkiksi AVAINtes tai Accountor tes).

Pro on neuvotellut syyskuusta 2019 lähtien Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa taloushallintoalan työehtosopimuksen jatkamisesta. Työehtosopimuskausi päättyi jo 31.10.2019, mutta neuvottelut junnaavat paikallaan. Erityisen vaikea on 24 tunnin työajanpidennys eikä muistakaan työehtosopimuksen ehdoista ole päästy yksimielisyyteen.

Taloushallintoalan ylityökorvaukset

Taloushallintoalan työehtosopimuksen mukaisista ylityökorvauksista kerrotaan 6. §:ssä Säännöllinen työaika.

Overtime pay in the financial administration sector, in English.

Työehtosopimuksen mukaiset ylityökorvaukset

6 § Säännöllinen työaika

1. Vuorokautinen ja viikoittainen työaika

Säännöllistä työaikaa noudatettaessa toimihenkilön vuorokautinen työaika on enintään 7 tuntia 36 minuuttia ja viikkotyöaika enintään 38 tuntia. Vuorokautinen säännöllinen työaika on yhdenjaksoinen, ellei siitä poikkeamiseen ole perusteltua syytä.

2. Lisätyö

Säännöllisen työajan lisäksi tehtävä työ vuorokaudessa 8 tuntiin ja viikossa 40 tuntiin saakka on lisätyötä, josta maksetaan 50 % korotettua palkkaa.

3. Vuorokautinen ylityö

Vuorokautista ylityötä on 8 tunnin lisäksi vuorokaudessa tehtävä työ. Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan 2 ensimmäiseltä tunnilta 50 % ja seuraavilta tunneilta 100 % korotettua palkkaa.

4. Viikkoylityö

Viikkoylityötä on 40 tunnin lisäksi viikon aikana tehtävä työ, ellei se ole vuorokautista ylityötä.

Viikkoylityöstä maksetaan 8 ensimmäiseltä tunnilta 50 % ja seuraavilta tunneilta 100 % korotettua palkkaa.

Usein kysytyt kysymykset

Pro on julistanut liukumakiellon taloushallintoalalle. Lue, mitä liukumakielto tarkoittaa.

Frequently asked questions, in English.

Mitä tarkoittaa liukumakielto?

Liukumakiellolla kielletään tekemästä kaikkea säännöllisen työajan ylittävää työtä. Voit kuitenkin pyytää työnantajaltasi suostumuksen lisä- ja ylityöhön. Näistä töistä on maksettava työehtosopimuksen mukainen korotettu palkka rahana. Niitä ei saa vaihtaa vapaaksi.

Pitääkö minun ilmoittaa työnantajalle, että olen mukana? 

Ei tarvitse. Pro on huolehtinut tarvittavista ilmoituksista.

Työnantaja uhkailee tai aikoo kerätä nimilistoja. Miten toimin?

Emme hyväksy tällaista toimintaa, ilmoita asiasta heti luottamusmiehellesi, joka on yhteydessä Pron aluetoimistoon.

Uhkaukset ovat perusteettomia ja nimilistoja ei saa kerätä. Laillisiin työtaistelutoimenpiteisiin osallistumisesta, myös liukumakieltoon osallistumisesta, ei seuraa kenellekään mitään rangaistusta, koska työntekijällä on laillinen oikeus osallistua niihin. 

Koskeeko liukumakielto vain Pron ja ERTOn jäseniä?

Kaikki liukumakiellon piirissä olevan työpaikan asiantuntijat, esimiehet ja toimihenkilöt pidättäytyvät tekemästä liukumasaldoja, riippumatta siitä ovatko he Pron, ERTOn tai jonkun toisen järjestön jäseniä tai järjestäytymättömiä.

En ole varma työskentelenkö liukumakiellon piirissä olevassa yrityksessä. Mitä teen?

Tarkista tilanne ottamalla yhteyttä luottamusmieheesi tai Pron aluetoimistoon.

Saanko lyhentää liukumalla työpäivääni?

Liukumatunneilla on mahdollista lyhentää työpäivän pituutta, mutta ei pidentää.