Ammattiliitto Pro on pro EU | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Ammattiliitto Pro on pro EU

15.2.2019 klo 11:04
|

Euroopan unionin on aktiivisemmin puolustettava eurooppalaista sosiaalista mallia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä, tasa-arvoa ja kansalaisyhteiskuntaa, todetaan Pron EU-vaalilinjauksessa. Voit vaikuttaa äänestämällä vaaleissa.

Pro Uutiset / Lähde: Pron EU-tavoiteohjelma

Ammattiliitto Pro uskoo, että Euroopan tuleva suunta on kansalaisten käsissä. EU ei kuitenkaan ole valmis, vaan sitä on kehitettävä demokraattisempaan suuntaan. Pro julkaisi EU-vaalilinjauksensa. 

– Nyt voimassa oleva lainsäätämisjärjestys on hyvä pohja, mutta päätöksenteon ja valmistelun näkyvyyttä kansalaisille on mahdollista lisätä. EU:n on aktiivisemmin puolustettava eurooppalaista sosiaalista mallia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä, tasa-arvoa ja kansalaisyhteiskuntaa, kansainvälisten asioiden päällikkö Matti Koskinen Ammattiliitto Prosta kertoo.

Sosiaalinen kehitys edellä

Pron linjauksissa on monia työelämän tavoitteita. EU:n työelämän pelisääntöjä tulee kehittää niin, että ne tukevat työolojen parempaa kehittymistä kaikissa jäsenmaissa. Työmarkkinaosapuolet on pidettävä mukana talous-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikan valmistelussa ja osapuolia on kannustettava neuvottelemaan ja laatimaan työehtosopimuksia. EU-maissa on taattava kaikille työstä säällisen toimeentulon takaava palkka. Sukupuolten palkka- ja eläke-eroja on pienennettävä.

– Naisilla ja miehillä tulee olla tasavertainen oikeus ja mahdollisuus perhevapaisiin. Väestön ikääntyessä omaisten hoitamiseen liittyviä vapaita on lisättävä, Koskinen kommentoi.

Ammattiliitto Pro haluaa, että EU tukee elinikäistä oppimista paljon nykyistä vahvemmin. Työntekijöiden oikeutta opiskella ja päivittää ammatillista osaamistaan läpi työuran on vahvistettava huomioiden kiihtyvä digitalisaatio ja automatisaatio.

– Eurooppalaisella tasolla on saavutettava vähintään toisen asteen koulutus kaikille EU:n alueella asuville, Koskinen summaa.

Talouskehitys vaatii avointa Eurooppaa

Euroopan sisämarkkinoita ja rahaliittoa on kehitettävä kansalaisten ja työntekijöiden asemaa heikentämättä. Pankkiunionin kehittäminen on saatettava loppuun. Vakausjärjestelmä taloudellisten kriisien torjumiseksi tarvitaan. Teollisuus on jatkossakin keskeinen hyvinvoinnin tuoja. EU:n tulee tavoitella johdonmukaisesti teollisuuden BKT-osuuden kasvattamisesta yli 20 prosentin.

– Ilmastonmuutoksen torjunnassa Euroopalla on iso rooli. Sääntelyllä tulee johdonmukaisesti ohjata eurooppalaista tuotantoa vähähiilisempää ja resurssiviisaampaa tuotantotapaa kohti ja EU:n tulee tähdätä tutkimus- ja tuotekehitystyön globaaliksi johtajaksi. EU:n kauppapolitiikan tulee edistää globaalia reilua vapaakauppaa ja kauppasopimuksissa tulee varmistaa työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen, Koskinen summaa.

Ammattiliitto Pron mielestä EU:n tulee jatkaa voimakkaita toimia veronkierron vähentämiseksi ja luoda entistä parempaa viranomaisyhteistyötä myös kolmansien maiden kanssa. Valtioiden välistä verokilpailua tulee suitsia ja asettaa yhtenäinen 20–25 prosentin minimiraja efektiiviselle yritysverolle.

– EU:n on poliittisin toimin tuettava verotuksen painopisteen siirtämistä työn verottamisesta ympäristöhaittojen ja omaisuuden verottamiseen, Koskinen avaa.

Aktiivista EU-politiikkaa

Pron mielestä Suomen EU-politiikka tarvitsee terävöittämistä ja lisää aloitteellisuutta. Tärkeää on, että EU:n arvoista ja säännöistä on kaikkien jäsenmaiden pidettävä kiinni. Sillä, mikä puolueryhmä Euroopan parlamentissa on suurin, on suuri merkitystä Euroopan tulevaisuudelle.

– EU on toiminnassaan tehokas ja ketterä, jos kansalaiset niin toivovat. Juuri nyt on menossa kysely, jossa sinä voit vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen vastaamalla suomeksi kyselyyn, kertoo Koskinen.

Pro kannustaa äänestämään puolueita ja ehdokkaita, joilla on aito halu kehittää EU:ta Pron tavoiteohjelmassa olevien linjausten suuntaisesti.

– Äänestämällä vaikutat, antamatta jäänyt ääni menee ehdokkaalle, jota et olisi äänestänyt. Tavataan uurnilla 26.5.2019! kannustaa Koskinen.

Tutustu Pron tavoiteohjelmaan.