Ei ole naisten töitä ja miesten töitä | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Ei ole naisten töitä ja miesten töitä

12.3.2019 klo 08:30
|

Vahva miesten ja naisten töiden eriytyminen johtaa siihen, että poliittinen ja taloudellinen valta jakautuvat yhteiskunnassa epätasa-arvoisesti naisten ja miesten kesken.

Naiset ja miehet sijoittuvat sukupuolen mukaisesti eri ammatteihin ja tehtäviin työpaikoilla sekä hierarkian eri tasoille työelämässä. Tätä kutsutaan segregaatioksi.

Suomessa ammattien ja koulutusalojen sukupuolen mukainen jakautuminen on EU-maiden korkeimpia ja tilanne vaikuttaa melko muuttumattomalta. Suomalaisista vain noin 10 prosenttia työskentelee tasa-ammateissa, joissa työntekijöistä 40–60 prosenttia on miehiä tai naisia.

Jako rajoittaa yksilöiden valintoja, jäykistää työmarkkinoita ja estää kykyjen tehokkaan käytön

Tilastot osoittavat, että sukupuolen mukaan jakautuminen eri ammatteihin ei pelkästään selitä, vaan myös tuottaa ja ylläpitää palkkaeroja alojen erilaisen arvostuksen ja palkkauksen kautta.

Sukupuolen mukainen jakautuminen vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Nykyisessä tilanteessa tuskin saadaan kaikkien ihmisen luovuus käyttöön ja parhaan osaajat eri aloille sukupuolesta riippumatta. Monimuotoisemmat työmarkkinat olisivat myös joustavammat ja esimerkiksi työntekijöiden saatavuus olisi parempi. 

Jotkut ajattelevat, että sukupuolen mukaan jakautuminen ei itsessään ole tasa-arvo-ongelma, vaan sen seuraukset eli tiettyjen alojen matalampi palkkaus ja heikommat työehdot ovat ongelma. Keskusteluissa tuodaan usein esiin, että naisten tulisi tehdä erilaisia ammatillisia valintoja. Asia ei ole kuitenkaan pelkästään yksilön ratkaistavissa, vaan se liittyy rakenteisiin ja kulttuuriin. Sukupuoleen kohdistuvat odotukset ovat usein alitajuisia ja vaikeasti tunnistettavia. Niitä ilmenee kaikilla yhteiskunnan tasoilla varhaiskasvatuksesta läpi työelämän. Sukupuoleen perustuvat odotukset voivat rajata niitä mahdollisuuksia, jotka ihminen kokee itselleen soveltuviksi. SEGLI-hankkeen tutkijan mukaan nuoret perustelevat valintaansa useimmiten kiinnostuksella, mutta valinnat tehdään pitkälti mielikuvien varassa. Nuorten tiedot eri ammateista ja työelämästä ovat huonot ja kun tietoa ei ole, valitaan tuttuuden mukaan. 

Segregaation purkaminen 

Tavoitteena on luoda naisille ja miehille yhtäläiset mahdollisuudet toteuttaa itseään perheessä, työelämässä ja yhteiskunnassa sekä varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa ja toteuttaa näitä tavoitteita. Tasa-arvo työelämässä luo hyvinvointia, joka heijastuu niin yksilöihin, perheisiin kuin työmarkkinoiden tuottavuuteen. 

Sukupuolen mukaan jakautumisen purkaminen tulee aloittaa jo varhain asenteisiin vaikuttamalla. Yhteiskunnan tasolla segregaaatiota voidaan lieventää tai vahvistaa poliittisin päätöksin kuten jakamalla perhevapaita enemmän tai panostamalla hyvinvointi- ja hoivapalveluihin. 

Työpaikalla segregaatiota voidaan purkaa luomalla eri sukupuolia arvostava työympäristö ja hyvät syrjimättömät käytännöt esimerkiksi työhönotossa ja uralla etenemisessä. 

Yksilötasolla sukupuolten mukaan jakautumista voidaan purkaa vaikka haastamalla stereotypioita. Onko olemassa ammatteja, jotka sopivat vain naisille tai vain miehille? 

Ammattiliitto Pron Työelämän ajokortti- ja Amisajokortti opintokokonaisuuksissa viedään tietoa työelämän pelisäännöistä ammattiin opiskeleville. 

#samakiitos kuuluu kaikille

Ammattiliitto Pron jäsenyys on tasa-arvoteko, olemme sitoutuneet tasa-arvon edistämiseen. Nostamme esille entistä enemmän tasa-arvoon ja työelämään liittyviä teemoja naistenpäivän ja tasa-arvon päivän välisenä aikana, 8.3.-19.3.2019. Tänä aikana Prohon liittyneiden kesken arvotaan kahdensadan euron arvoinen hotellipaketti. Arvonnan säännöt.

Lisätietoja

SEGLI hankkeen #kaikkienduuni -sivusto https://www.kaikkienduuni.fi/

Amisajokortti
AMK-ajokortti

Suomessa on vallalla yhä jako naisten ja miesten töihin – katso, miten alat ovat juuttuneet sukupuoliin, HS uutinen